RSS

รองผู้ว่าฯ วรรณวิไล ร่วมพิธีเปิดการประชุมสถาบันขงจื๊อในเขตทวีปเอเชีย

      (9 ก.ย. 60) เวลา 09.00 น. : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นายลวี่ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายเซี่ย เจี้ยนฮุย รองผู้อำนวยการสถาบันขงจื๊อสำนักงานใหญ่ และ ศ.จิง หยาง ประธานสภามหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน ร่วมพิธีเปิดการประชุมสถาบันขงจื๊อในเขตทวีปเอเชีย หัวข้อ "The Belt Road" 2017Joint Conference of Asian Confucius Institutes along the Belt and Road. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 10 ก.ย. 60 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ ถ.รางน้ำ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ประชุมติดตามและมอบนโยบายสำนักจราจรและขนส่ง

(7ก.ย. 60) พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง โดยมีนายสุธน อาณากุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง และผู้บริหารสำนัก ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักการจราจรและขนส่ง เขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ยกย่องคนงานรักษาความสะอาด มอบรางวัลพนักงานดีเด่น สร้างขวัญกำลังใจ

(8 ก.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านการรักษาความสะอาดดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากรในสังกัด และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรอื่นในการประพฤติปฏิบัติ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ประชุมติดตามงาน พร้อมมอบนโยบายหัวหน้าหน่วยงาน

            (8ก.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน และส่วนราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2560 โดยมีคณะผู้บริหาร สำนัก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2เขตดินแดง

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.มอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร

(8 ก.ย.60) เวลา 14.30 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราธิปัตย์” แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) รุ่นที่ 12 และมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราภิบาล” แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับกลาง (บนก.) รุ่นที่ 19 และรุ่นที่ 20 โดยมีนางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ นายจรูญ มีธนาถาวร รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้สำเร็จการฝึกอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 

อ่านเพิ่มเติม...

สนศ.กทม.ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลทางการศึกษาให้เป็น “ครูเมืองหลวง 4.0”

 (8 ก.ย. 60) เวลา 08.30 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อยกระดับสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภพงษ์ กฤษณะพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจาก 50 สำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นกว่า 500 คน ร่วมพิธี ณ โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน เขตคลองสาน
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.มอบรางวัลสุดยอดต้นแบบ “สำนักงานสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว” สร้างเครือข่ายชาวกรุง มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ

(7 ก.ย.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.: แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลการประกวด “สำนักงานสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ และ “โรงเรียนสีเขียว สู่กรุงเทพฯ เมืองคาร์บอนต่ำ” ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อสร้างและขยายการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติ และเกิดการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร นำไปสู่การปฎิบัติและเผยแพร่ในวงกว้าง เพื่อร่วมกันผลักดันกรุงเทพฯ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ อกีทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรต้นแบบ โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณที่ต่ำ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับโล่รางวัล เข้าร่วมงานกว่า 200 คน

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. มอบประกาศเกียรติคุณขอบคุณบุคลากรในสังกัดที่เสียสละทุ่มเทกายใจปฏิบัติงานเต็มที่ด้วยดีเสมอมา

(7 ก.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ผู้เกษียณอายุราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 จำนวน 1,835 คน ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่จนครบเกษียณอายุราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจทุ่มเทแรงกายแรงใจ และสติปัญญาความสามารถ ช่วยกันพัฒนางานของกรุงเทพมหานครให้เจริญก้าวหน้าตลอดระยะเวลาที่รับราชการ โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เขตราชเทวี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เดินหน้าแล้ว 20%

(7 ก.ย.60) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช โดยมีนายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ บริเวณด้านหน้ากองเรือเล็ก เขตบางกอกน้อย
 

อ่านเพิ่มเติม...