เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำฝั่งกรุงเทพตะวันออก

เร่งตอกเข็มเขื่อนคลองแสนแสบ เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำฝั่งกรุงเทพตะวันออก
(14 ก.ค.61) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง เขตหนองจอก ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตหนองจอก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง เขตหนองจอก ความยาวประมาณ 20 กม. เริ่มต้นสัญญาวันที่ 26 เม.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 มิ.ย.63 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,500 วัน ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 60.53% ประกอบด้วย การก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) พร้อมทางเดิน เสาเขื่อน จำนวน 8,489 ต้น เสาสมอ จำนวน 8,182 ต้น แผงกันดินค.ส.ล. จำนวน 7,487 ช่อง คานทับหลังเขื่อนและทางเดินค.ส.ล. จำนวน 7,110 ม. คานทับหลังสมอ จำนวน 4,740 แห่ง แผงกั้นน้ำ จำนวน 1,800 ม. ส่วนงานที่ยังต้องดำเนินการต่อ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) พร้อมทางเดิน เสาเขื่อน จำนวน 4,877 ต้น เสาสมอ จำนวน 5,184 ต้น แผงกันดินค.ส.ล. จำนวน 12,511 ช่อง คานทับหลังเขื่อนและทางเดินค.ส.ล. จำนวน 13,070 ม. คานทับหลังสมอ จำนวน 8,746 แห่ง แผงกั้นน้ำ จำนวน 8,350 ม. ขุดลอกคลองความยาว 17,000 ม. อย่างไรก็ตามการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวติดปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เนื่องจากมีบ้านเรือนประชาชนรุกล้ำ จำนวน 145 ราย ดังนี้ รุกล้ำคลองแสนแสบ 96 ราย รุกล้ำคลองนครเนื่องเขต 49 ราย ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการรื้อย้ายแล้ว 63 ราย ยินยอมรื้อย้าย 40 ราย ไม่ยินยอมรื้อย้าย 36 ราย และกำลังดำเนินการ 6 ราย ปัจจุบันคงเหลือบ้านรุกล้ำ จำนวน 82 ราย
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักงานเขตหนองจอกลงพื้นที่พูดคุยสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่บ้านเรือนรุกล้ำคลองให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของส่วนรวม พร้อมให้ความร่วมมือในการรื้อย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อจะได้นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการตอกเสาเข็มก่อสร้างเขื่อนในส่วนที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำลงพื้นที่ติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดสัญญา ตลอดจนให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการทำงานร่วมกับสำนักการระบายน้ำ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ โดยให้เร่งการทำงานในส่วนที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคและบริเวณที่รื้อย้ายบ้านรุกล้ำออกไปแล้ว เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงคลองหลวงแพ่งแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner