ซ.ชุมชนราชทรัพย์ 1 ใน 6 ซอย ชิงป้ายเงิน “สวยในซอย” ระดับเขต

ซ.ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ 1 ใน 6 ซอย ชิงป้ายเงิน “สวยในซอย” ระดับเขต 
       
 (14 ก.ค. 61) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการ “สวยในซอย” ของชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ ซึ่งส่ง ซ.ชุมชนราชทรัพย์ ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ซ.21 เข้ารับคัดเลือกเป็นซอยสวยตามโครงการ “สวยในซอย” ระดับเขต จากทั้งหมด 6 ซอย โดยมีคณะผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักพัฒนาสังคม สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตบางซื่อ ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักการโยธา คณะกรรมการชุมชนราชทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการชุมชนราชทรัพย์ ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 เขตบางซื่อ 
 
 
         โครงการ “สวยในซอย” เป็นนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้มีความสวยงาม น่าอยู่ ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลอาคาร สถานที่ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งสำคัญคือ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแล รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองร่วมกับกรุงเทพมหานคร และเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนสมาชิกในซอยจะต้องรวมตัวกันเป็นประชาคมซอยแล้วสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 
 
         สำหรับซอยที่จะเข้าร่วมโครงการ “สวยในซอย” ต้องเป็นทางสาธารณะที่แยกจากทางหรือถนนใหญ่ โดยเป็นซอย ที่มีชื่อหรือหมายเลขกำกับเป็นป้ายบอกเห็นชัดเจน  หรือเป็นซอยส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้สำนักงานเขตเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง โดยซอยที่ผ่านการคัดเลือกและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับเขตจะได้รับป้ายประกาศเกียรติคุณป้าย “สวยในซอย” สีเงิน และจะได้รับสิทธิ์ส่งเข้าประกวดในระดับกลุ่มเขตเพื่อรับป้าย “สวยในซอย” สีทอง เป็นการยกระดับซอยสวยต่อไป เบื้องต้นกำหนดเป้าหมายให้แต่ละเขตส่งซอยเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยเขตละ 1 ซอย ภายในเดือน ส.ค. 61 จากนั้นให้แต่ละเขตเพิ่มจำนวนซอยเข้าร่วมโครงการฯ ให้ครบ 3 ซอยภายในสิ้นปี 61  
 
         ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจดูในรายละเอียดการดำเนินงานให้ถูกต้องครบถ้วน มีการดูแลรักษาความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของซอยให้คงอยู่ตลอดไป สำหรับ ซ.ชุมชนราชทรัพย์ ผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้นแล้ว แต่ยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกรับป้ายเงิน “สวยในซอย” ระดับเขต โดยมอบหมายให้สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับชุมชนในการปรับปรุง ดูแลซอยดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะสามารถได้รับป้ายเงินต่อไป
 
-------------------------       (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner