ประชุมติดตามการตั้งศูนย์ BFC กำชับทุกเขตพร้อมบริการ 1 ส.ค. นี้

กทม. ประชุมติดตามการตั้งศูนย์ BFC กำชับทุกเขตพร้อมบริการ 1 ส.ค. นี้
(13 ก.ค. 61) เวลา 08.30 น. : นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานศูนย์บริหารฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานศูนย์บริหารฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ของสำนักงานเขต พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงาน ก.ก. ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายของสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) สำนักงานเขตบางกอกน้อย
 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการสรุปการตรวจสอบความพร้อมของสำนักงานเขตในการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในการให้บริการประชาชน ณ ศูนย์ BFC ให้เป็นไปตามแนวทางของ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยมีสำนักงานเขต จำนวน 13 เขต ยังไม่ได้ใช้โปรแกรมดังกล่าว และหน่วยงานที่ใช้โปรแกรมฯ แต่ยังไม่เต็มระบบมี จำนวน 14 เขต ซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดำเนินการติดตั้งศูนย์บริหารฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ได้แก่ ปัญหาด้านสภาพพื้นที่ ปัญหาด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ปัญหาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านกระบวนงานที่ให้บริการ และปัญหาด้านระบบโปรแกรมงานสารบรรณ 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัญหาผู้ปฏิบัติงานขาดความเข้าใจในการใช้โปรแกรมในการปฏิบัติงานนั้น ให้แต่ละเขตแจ้งชื่อและจำนวนบุคลากรที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารบรรณ ซึ่งจะมอบหมายให้สำนักยุทธศาสตร์จัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ โดยให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ เนื่องจากวันที่ 1 ส.ค. 61 นี้ ทุกเขตต้องเปิดให้บริการศูนย์บริหารฉับไวใสสะอาด (BFC) ตามที่พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบนโยบายไว้ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 59  เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ และกำชับให้ผู้อำนวยการเขตและผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายให้ลงมาปฏิบัติงานที่ศูนย์ BFC ให้ครบทุกฝ่าย ส่วนกรณีที่บางเขตแจ้งว่ามีสถานที่คับแคบนั้น ขอให้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้ไปศึกษาจากสำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ที่มีพื้นที่จำกัดแต่สามารถดำเนินการตั้งศูนย์ได้ ส่วนอุปกรณ์หรือโต๊ะทำงาน ที่ได้ร้องขอมานั้น หากได้รับงบประมาณแล้วก็ให้ทำการปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อย หากยังไม่ได้ก็ขอให้ตกแต่งให้เรียบร้อย สวยงาม และเป็นระเบียบ โดยเขตไหนที่ดำเนินการเสร็จสิ้นให้แจ้งไปยังสำนักงานปกครองและทะเบียนทราบ เพื่อรวบรวมนำเสนอผู้บริหารต่อไป
 
---------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner