พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุใน กทม. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพใน กทม. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(12 ก.ค 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร-ศิริราชพยาบาล   เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี โดยมีน.พ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย ผู้ทรงคุณวุฒิจากศิริราชพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์
 
 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศิริราชพยาบาล และสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย จัดทำโครงการ “ความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร-ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  และพัฒนาการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพให้ครอบคลุมโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลให้มีคุณภาพสูงขึ้น  ทั้งนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัย           อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพฯ จากนั้นจะขยายไปสู่ศูนย์บริการสาธารณสุขและคลินิกชุมชนอบอุ่น โดยคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการค้นพบโรคเรื้อรังในระยะเริ่มแรก ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
 
 สำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก โดยที่ประชุมได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร-ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ประกอบด้วย นายทวีศกดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน น.พ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกทม.  และคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล     เป็นรองประธาน รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ในส่วนกรรมการได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายกสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาล (องค์การมหาชน) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเวชกรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบบริการสาธารณสุข ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาร่างเกณฑ์การตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพฯ รวมทั้งแนวทางการสร้างเครือข่ายและการดำเนินงานโครงการความร่วมมือพัฒนาคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ กรุงเทพมหานคร-ศิริราชพยาบาล เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา โดยให้ส่งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นไปยังสำนักการแพทย์เพื่อนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป
 
-----------------------------
e-max.it: your social media marketing partner