ลดความเสี่ยง Office Syndrome สร้างสุขภาพดีในสถานที่ทำงาน

แนะแนวทางลดความเสี่ยง Office Syndrome สร้างบุคลากรสุขภาพดีในสถานที่ทำงานปลอดภัย
(13 ก.ค. 61) พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “กทม. องค์กรสุขภาวะดี สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย” ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และคำแนะนำตามหลักการยศาสตร์ในการป้องกันการเกิดกลุ่มอาการ Office Syndrome เช่น อาการนิ้วล็อก และอาการปวดหลัง จากท่าทางผิดปกติ และอาการสายตาล้า รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น แสงสว่างในสำนักงานไม่ต่ำกว่า 400 – 500 ลักซ์ อุณหภูมิระหว่าง 24 – 26 องศาเซลเซียส ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีปริมาณไม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สร้างบุคลากรกรุงเทพมหานครสุขอนามัยที่ดี ลดปัญหาการเกิดโรคจากการทำงานในสำนักงาน โดยมีบุคลากรจาก 77 หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน รวม 150 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องทับทิม ชั้น 4 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ เขตราชเทวี
 
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการจัดการสถานที่ทำงานตามหลักการ Healthy Workplace Happy for Life การจัดบูธนิทรรศการมีชีวิต อาทิ Work Station แสดงการนั่งทำงานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ การแสดงเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การบำบัดอาการกลุ่ม Office Syndrome ด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพื้นบ้าน การยืดเหยียดกล้ามเนื้อและแพทย์ทางเลือก (การฝังเข็ม) และการทดสอบความเครียดด้วยเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของหัวใจ
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 กำหนดให้หน่วยงานราชการต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติกำหนด เนื่องจากทุกตำแหน่งงานมีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและร่างกายที่ต่างกัน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ออกหน้า กับส่วนสนับสนุน บางคนไม่ทราบว่าตนเองมีความเสี่ยง หากมีการพิจารณาก็จะทราบว่าแต่ละคนมีความเสี่ยงในที่ทำงานที่ต่างกัน อาทิ แสงไม่พอ เสียงดังเกินไป การถ่ายเทของอากาศ เชื้อโรคในพรม ส่งผลให้มีการปวดเมื่อยตามคอ บ่าไหล่ หรือเครียดลงกระเพาะ และโรคอื่นๆ ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยสุขภาพของบุคลากรทุกคน และให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำงานในสภาวการณ์ที่ปลอดจากความเสี่ยงของการเกิดโรค อุบัติเหตุ และอุบัติภัยจากการทำงาน การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และแนวทางที่สำคัญในการทำงานและการจัดการสำนักงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และมีความปลอดภัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและขยายต่อให้เพื่อนร่วมงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานทุกแห่งให้เหมาะสม
 
          ----------------------------   (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner