แนะกลุ่มเขตกรุงเทพกลางประเมินการจ้างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

แนะกลุ่มเขตกรุงเทพกลางประเมินข้อดีข้อเสียการจ้างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นแนวทางล้างท่อ ขุดลอกคู คลองครั้งต่อไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         
(12 ก.ค. 61) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจติดตามแผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และการขุดลอกคู คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ครั้งที่ 3/2561 และร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง ครั้งที่ 7/2561 โดยมี พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม มีนายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต กลุ่มกรุงเทพกลาง 9 เขต ประกอบด้วย ดินแดง ดุสิต ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ราชเทวี วังทองหลาง สัมพันธวงศ์ และห้วยขวาง รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง
 
          สำหรับการประชุมคณะทำงานติดตามแผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และการขุดลอกคู คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้น ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ทุกเขตดำเนินการจัดทำแผนการดูแลรักษาท่อระบายน้ำ และคู คลองต่างๆ หลังจากที่ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำและขุดลอกคู คลองแล้ว เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาและคงสภาพท่อระบายน้ำ คู คลองที่สะอาด สวยงาม ให้คงอยู่ตลอดไป อีกทั้งไม่ปล่อยให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิม พร้อมกันนี้ให้แต่ละเขตมีการประเมินผลการดำเนินการระหว่างการว่าจ้างกรมราชทัณฑ์และภาคเอกชนดำเนินการเพื่อจะได้ทราบถึงข้อดีข้อเสียของการดำเนินการ ตลอดจนใช้ข้อมูลต่างๆ ที่ได้เป็นแนวทางดำเนินการในครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด
 
          ด้านการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานเขตใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระยะ 100 วัน 200 วัน 300 วัน และ 1 ปี ได้แก่ การดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานฯ กิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” การเตรียมจัดโครงการ “กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน ร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข” และการเปิดศูนย์สร้างสุขทุกวัย 2. นโยบายเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการ “สวยในซอย” และโครงการ “สายตรวจ 3 ประสาน” และ 3. นโยบายสำคัญที่รัฐบาลมอบให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ได้แก่ โครงการไทยนิยมยั่งยืน และการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวชื่นชมแต่ละเขตที่ดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้ดีในระดับหนึ่ง และได้กำชับให้เร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานและกรอบระยะเวลาที่กำหนด เรื่องใดที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องต่อไป หากพบปัญหาหรืออุปสรรคให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว อย่างไรก็ตามหากมีเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์หรือมีเรื่องใดที่ต้องการการสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ให้ทำเรื่องเสนอขึ้นมา คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานทุกเขตอย่างเต็มที่ ซึ่งในการประชุมครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเขตดินแดง
 
----------------------------          (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner