บนต.32 โชว์แนวคิดการใช้พื้นที่อยู่ร่วมกัน (Co-Living Space)

บนต.32 โชว์แนวคิดการใช้พื้นที่อยู่ร่วมกัน (Co-Living Space) เล็งนำไปพัฒนาเมืองในอนาคต
 
(15 มิ.ย.61) เวลา 09.30 น. : แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอรายงานการศึกษาและผลงานของคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 32 ซึ่งได้นำเสนอรายงานการศึกษาและผลงานรุ่น (Class Project) เพื่อเสนอแนวคิดที่นำไปปรับใช้ในการพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างพื้นที่อยู่ร่วมกัน (Co-Living Space) จุดประกายความคิด วิถีชีวิตแบ่งปัน โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ภายใต้สังคมในยุคดิจิทัล พบว่าพฤติกรรมความรู้สึกของคนในปัจจุบันมีความต้องการพื้นที่การอยู่ร่วมกัน (Co-Living Space) ที่สามารถจัดสรรพื้นที่ส่วนตัวให้คนรวมตัวอยู่ร่วมกันในพื้นที่สาธารณะและมีการทำกิจกรรมร่วมกันตามความสนใจ ซึ่งเป็นลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งของคนยุคนี้ สะท้อนได้จากกระแสธุรกิจบริการพื้นที่ทำงานแบบ Co – Working Space เพื่อเอื้อให้คนได้มีโอกาสพบปะผู้คน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจนกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสถานที่ทำงาน ที่พบได้ตามเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก และก่อให้เกิดการพัฒนาความเป็นชุมชนแนวใหม่ Community ที่สมาชิกประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความสนใจ มีพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน และทำให้คนมีความคิดสร้างสรรค์จากการใช้เวลาร่วมกันและเรียนรู้จากความแตกต่าง ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากวัฒนธรรมของสังคมแบ่งปัน และสำหรับการแสดงนิทรรศการและนำเสนอรายงานการศึกษาผลงานรุ่นในวันนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาที่อยู่ร่วมกัน (Co-Living Space) เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเมืองในอนาคตต่อไป
 
--------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner