ร่วมพิจารณาเงินสนับสนุน ในการประชุมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน

กทม.ร่วมพิจารณาเงินสนับสนุน 9 ชุมชน ในการประชุมการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน
 
(14 มิ..ย. 61) เวลา 14.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) องค์กรสวัสดิการชุมชน สมาคมแรงงานไทย สลัม 4 ภาค  และประธานกลุ่มเขตทั้ง 6 กลุ่มเขต ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
ทั้งนี้ในประชุมได้มีการรายงานการดำเนินกิจกรรมอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านกองทุนสวัสดิการชุมชนและสรุปผลการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติชุมชนที่จะได้รับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาลผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 9 กองทุนฯ แต่มี 1 กองทุน ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตสาทร เนื่องจากมีสมาชิกน้อยกว่าร้อยละ 50 ของชุมชนตามหลักเกณฑ์ของทั้งหมดในพื้นที่ ทำให้เหลือเพียง 8 กองทุนฯ ที่ผ่านการพิจารณา โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จะนำรายชื่อกองทุน เข้านำเสนอในประชุมใหญ่ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอให้กองทุนที่ไม่ผ่านการพิจารณากลับไปหาสมาชิกให้ได้ครบตามหลักเกณฑ์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯกำหนด แล้วค่อยนำกลับมาเสนอเพื่อขอรับการสมทบงบประมาณจากรัฐบาลในปีต่อไป ส่วนหลักเกณฑ์ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กำหนดนั้น กรุงเทพมหานครจะขอแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวบางข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อประโยชน์ของชุมชนตลอดจนประชาชนของกรุงเทพฯ ให้ได้รับเงินสมทบต่อเนื่องทุกปีต่อไป
 
--------------(อิทธิพล...สปส./ชารินีย์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner