กทม.จัดประชุมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

กทม.จัดประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 
(12 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้เยาวชนกรุงเทพมหานครในกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ได้รับข้อมูลข่าวสาร คำปรึกษา และเข้าถึงบริการของอนามัยการเจริญพันธุ์ ให้สามารถดูแลพฤติกรรมทางเพศของตนเองได้อย่างเหมาะสม ด้วยการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ หรือมีเพศสัมพันธ์เมื่อพร้อมได้อย่างปลอดภัย และได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมหากประสบปัญหาการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง
 
ทั้งนี้ในที่ประชุมได้รายงานร่างยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2560-2569 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยและการจัดการความรู้ โดยได้มอบหมายให้สำนักการศึกษา กทม. รับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 1, 4 สำนักพัฒนาสังคม กทม. รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 2 สำนักการแพทย์ รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 3 และสำนักอนามัย กทม. รับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อให้การขับเคลื่อนป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ.2560-2569 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมให้การสนับสนุน อาทิ กระทรวงสาธารณสุข จะช่วยให้วัยรุ่นได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน การรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว รวมทั้งช่วยเหลือส่งต่ออย่างเหมาะสม กระทรวงแรงงาน จะช่วยให้ลูกจ้างวัยรุ่นได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ การสนับสนุนการเข้าถึงบริการ ให้คำปรึกษาอนามัยเจริญพันธุ์และสวัสดิการสังคมบนพื้นฐานการตัดสินใจด้วยตนเอง การรักษาความลับและการเป็นส่วนตัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะช่วยให้วัยรุ่นได้รับการสนับสนุน ให้มีการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นแกนนำป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ให้ได้รับคำปรึกษาช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาตั้งครรภ์ คลอดบุตร ที่พักพิง เงินช่วยเหลือเพื่อเลี้ยงดูบุตร การหาครอบครัวทดแทน การฝึกอาชีพ รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาและสิทธิอื่นตามกฎหมาย
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญระดับชาติ ทุกหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง จะต้องร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งปัญหาของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งคือเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางสังคม มีกลุ่มคนเร่ร่อน และประชากรแฝงในกรุงเทพมหานครมีจำนวนมาก รวมถึงปัญหาความยากจนของประชาชนบางกลุ่มที่อาศัยอยู่รวมกัน เบื้องต้นกรุงเทพมหานครจะทำการสำรวจจำนวนกลุ่มวัยรุ่นที่มีการตั้งครรภ์ให้ทั่วพื้นที่ 50 เขต เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลของจำนวนวัยรุ่นที่มีการตั้งครรภ์ก่อนอายุ 20 ปี และจะเน้นให้ความรู้พื้นฐานของอนามัยการเจริญพันธุ์แก่เด็กนักเรียน เพื่อรับทราบถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี
 
-------------------------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner