ศูนย์ราชการเกียกกายคืบหน้า 91.44% กำชับผู้รับจ้างเร่งทำงาน

ศูนย์ราชการเกียกกายคืบหน้า 91.44% กำชับผู้รับจ้างเร่งทำงานอย่างต่อเนื่อง
 
(23 พ.ค.61) เวลา 15.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครกระชับ” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเติบโตอย่างกระชับ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีศูนย์กลางให้บริการและพัฒนาเมืองอย่างมีศักยภาพ เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักอนามัย สำนักงานเขตดุสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานโครงการฯ บริเวณแยกเกียกกาย เขตดุสิต
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อรองรับหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ซึ่งโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย ประกอบด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ดุสิต พื้นที่เอนกประสงค์เขตดุสิต พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นดุสิต นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเกียกกาย การก่อสร้างที่กำลังดำเนินการอยู่ และงานทดสอบระบบภายในอาคาร ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเก็บรายละเอียดของงานอีกเล็กน้อย ได้แก่ งานก่อสร้างปรับปรุงบริเวณโดยรอบ งานสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันเพลิงไหม้ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟต์ ขณะนี้โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายคืบหน้าแล้ว 91.44% ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ นอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งรัดการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้จัดทำแผนการทำงานในส่วนที่เหลืออยู่ เพื่อจะได้ทราบกำหนดวันที่โครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ เพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายในศูนย์ราชการเกียกกาย อาทิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์เข้ามาภายในอาคาร เพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการต่อไป
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกายแล้วเสร็จ จะเป็นศูนย์ราชการนำร่องแห่งแรกของกรุงเทพมหานครที่มีความสมบูรณ์แบบทันสมัยครบวงจร โดยรวบรวมหน่วยงานราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มาอยู่ในสถานที่เดียวกัน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ สวนสาธารณะ ลานกีฬา และสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้บริการของกรุงเทพมหานครอีกด้วย
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner