ขุดลอก 5 บึงรับน้ำประชานิเวศน์ พัฒนาเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำฝน

ขุดลอก 5 บึงรับน้ำประชานิเวศน์ พัฒนาเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำฝน
 
(18 พ.ค.61) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงประชานิเวศน์ เขตจตุจักร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตจตุจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
เนื่องจากบริเวณถนนเทศบาลสงเคราะห์มีสภาพเป็นแอ่งกระทะมีพื้นที่ต่ำกว่าถนนโดยรอบ ได้แก่ ถนนประชาชื่นและถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อปริมาณฝนที่ตกหนักเกิน 60 มม./ชั่วโมง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตจตุจักร จึงได้ร่วมกันพัฒนาบึงประชานิเวศน์ให้เป็นแก้มลิง จัดทำเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำในช่วงที่ฝนตก โดยดึงน้ำที่ท่วมขังบนถนนเทศบาลสงเคราะห์ลงสู่บึงประชานิเวศน์ เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา ซึ่งในบริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์มีบึงน้ำอยู่ 5 บึง สามารถรองรับน้ำได้ 73,000 ลบ.ม. ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตจตุจักร ได้เจรจาขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่ในการพัฒนาบึงน้ำทั้ง 5 บึง โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีให้กรุงเทพมหานครพัฒนาบึงน้ำแห่งนี้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการวางระบบท่อระบายน้ำ เพื่อเชื่อมบึงน้ำทั้ง 5 บึงเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ 95% ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการพัฒนาขุดลอกบึงแล้วเสร็จ 4 บึง เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนให้ได้มากที่สุด คาดว่าโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงประชานิเวศน์จะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิ.ย.นี้ 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำหาแนวทางในการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากบริเวณหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงไหลมาลงยังบึงดังกล่าว รวมทั้งก่อสร้างบ่อสูบน้ำ กำลังสูบ 2 ลบ.ม./วินาที เพื่อระบายน้ำจากบึงประชานิเวศน์ในช่วงที่ฝนหยุดตกลงสู่คลองเปรมประชากร และให้สำนักงานเขตจตุจักรดำเนินการลอกท่อระบายน้ำจากบ่อสูบน้ำบึงประชานิเวศน์จนถึงบ่อสูบน้ำเทศบาลใต้ ตอนลงคลองเปรมประชากร เมื่อโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงประชานิเวศน์แล้วเสร็จ จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner