เตรียมจัดกิจกรรม กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 เขตหนองแขม

 
เตรียมจัดกิจกรรม กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม 9 มิ.ย.นี้
 
(18 พ.ค.61) เวลา 09.30 น. : นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ในพื้นที่เขตหนองแขมโดยมี ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนใต้ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 2 ชั้น 2 เขตหนองแขม  จากนั้นเวลา 11.30 น. รองปลัดกรุงเทพมหานคร สำรวจพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมฯ ณ  วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรม กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 ในพื้นที่เขตหนองแขม ณ วัดอุมรังสี ในวันเสาร์ที่ 9 มิ.ย.61 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 2 ของกลุ่มเขตกรุงธนใต้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันนี้จึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการดำเนินการ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในกลุ่มเขตประสานความร่วมมือกับสำนักอนามัยและสำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งในส่วนของการมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนำปัญหาและอุปสรรคจากการจัดกิจกรรมในครั้งที่ผ่านๆ มา เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการร่วมกิจกรรมให้มากที่สุด อาทิ การลงทะเบียนและจัดระบบคิว ผ่าน smartphone หรือ tablet เพื่อบริหารจัดการให้ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วที่สุด ลดเวลาการรอคอย  การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ระบบไฟฟ้าภายในงาน การบริหารจัดการจราจรและสถานที่จอดรถ และการจัดเตรียมจุดพักคอยสำหรับประชาชนที่รอรับการบริการให้เพียงพอ รวมทั้งจัดกิจกรรมเติมความสุขเพิ่มเติมภายในงาน อาทิ กิจกรรมสอยต้นกัลปพฤกษ์ บริการจดทะเบียนสมรส เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี และบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อมอบความสุขให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม รวมถึงการจัดทำรูปแบบแผนผังการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอี้ อาหารและน้ำดื่ม สถานที่จัดกิจกรรม กองอำนวยการร่วม กำลังเจ้าหน้าที่ การแสดงบนเวที  รถสุขาเคลื่อนที่  การออกร้านสินค้าราคาถูก ของดีเขตและผลิตภัณฑ์ OTOP พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยแจ้งรายละเอียดการให้บริการด้านต่างๆ ภายในงานให้ครบถ้วน เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้มากที่สุด
 
สำหรับการจัดกิจกรรม “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน” ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม บริการในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในด้านต่างๆ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับน้ำตาล บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในผู้ที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงและควรได้รับวัคซีน และรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ได้แก่ รถคัดกรองมะเร็งสตรี (Mobile Lady Check Up) รถคลายเครียดที่มีจิตแพทย์ประจำรถ รถเอกซเรย์ (ดิจิตอล) ที่สามารถแจ้งผลการเอกซเรย์ได้ทันที รถสัตวแพทย์สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัข และฝังไมโครชิป รถตรวจจอประสาทตา สำหรับให้บริการวัดความดันลูกตาและถ่ายรูปจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้สนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ฟรี จำนวน 400 อัน รถตรวจการได้ยิน รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการป้องกันการติดยาเสพติด และการเลิกบุหรี่ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งการตรวจรักษาโรคในช่องปากและฟัน อุดฟัน ถอนฟัน แก่บุคคลทั่วไป ใส่ฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นรถทำฟันสำหรับบุคคลทั่วไป 1 คัน และรถทำฟันสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์ 1 คัน รวมถึงรถตรวจคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ยังมีบริการทะเบียนราษฎรเคลื่อนที่ บริการฝึกอาชีพ บริการนวดแผนไทย ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตลาดนัดชุมชน ซึ่งรวบรวมของดีเขตและสินค้าธงฟ้ามาให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายในราคาประหยัดด้วย
 
---------------------------—
e-max.it: your social media marketing partner