ส่งนักเรียนในสังกัดร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

 
กทม. ส่งนักเรียนในสังกัดร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ฟุกุโอกะและยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น
 
(18 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. : นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้โอวาทคณะผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่เดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟุกุโอกะ และโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ชีวิตประจำวันด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างค่านิยมพื้นฐาน และลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม และนำภูมิปัญญาที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมทั้งเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ โดยมี คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา หัวหน้าศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนนักเรียน ร่วมรับฟังโอวาท ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ แนวความคิด และแนวทางการพัฒนาที่ก้าวไกล อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในวิถีชีวิตของสังคมแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นับเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทยและเยาวชนญี่ปุ่นในระดับประถมศึกษาจะได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน ส่วนในระดับมัธยมศึกษาก็จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อกลับนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีประโยชน์ต่อเยาวชนทั้ง 2 ประเทศ และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยโครงการฯ ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเข้าใจและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันตลอดไป  
สำหรับ คณะผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองฟุกูโอกะ ประกอบด้วย นักเรียนชาย จำนวน 6 คน นักเรียนหญิง จำนวน 14 คน และเจ้าหน้าที่ 8 คน รวม 28 คน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24 – 30 พ.ค. 2561 และคณะผู้แทนนักเรียนกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองยาชิโย ประกอบด้วย นักเรียนชาย จำนวน 6 คน นักเรียนหญิง จำนวน  6 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน ร่วม 19 คน จะเดินทางไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม การศึกษา ณ เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 – 30 พ.ค. 2561 
 
------------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner