ติดตามเฝ้าระวัง ดูแลความสะอาดปลอดภัยตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ

กรุงเทพมหานครติดตามเฝ้าระวัง ดูแลความสะอาดปลอดภัยตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 
 วันนี้ (17 พ.ค. 61)  นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  สำนักอนามัย  สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค  และสำนักงานเขตพระนครได้ดำเนินการรื้อย้ายตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ติดตั้งที่ตั้งในที่สาธารณะ โดยได้นำไปจัดเก็บไว้ที่สำนักงานเขตพระนคร  และได้ติดต่อเจ้าของตู้ฯ มาขอรับคืน
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนผู้บริโภคน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ เนื่องจากพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ 6.329 ตู้ มีใบอนุญาตเพียง 143 ตู้  และไม่มีใบอนุญาต 6,186 ตู้  และได้มอบหมายให้สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ดำเนินการตรวจสอบสุขลักษณะและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ๔ เดือน และให้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการรักษาดูแลและควบคุมคุณภาพน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญแก่ผู้ประกอบการ  สำหรับผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของตู้ติดต่อยื่นขอรับใบอนุญาต ณ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตที่ตั้งตู้ฯ หากไม่ยื่นขออนุญาตจะมีความผิดฐานประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  รวมทังให้ตรวจสอบห้ามมิให้มีการติดตั้งตู้น้ำดื่มฯ ในที่หรือทางสาธารณะด้วย  โดยหากตรวจสอบพบตู้น้ำดื่มฯ ที่ติดตั้งในที่หรือทางสาธารณะให้แจ้งผู้ปรกอบการหรือเจ้าของตู้ฯ เคลื่อนย้ายภายในกำหนด  และหากปรกอบการหรือเจ้าของตู้ฯ ไม่ยอมเคลื่อนย้าย สำนักงานเขตพื้นที่จะเข้าดำเนินการรื้อย้าย
 
 
สำหรับในพื้นที่เขตพระนครมีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญทั้งสิ้น 97 ตู้  ได้รับใบอนุญาต  10 ตู้ เป็นตู้น้ำดื่มฯ         ที่ติดตั้งในที่หรือทางสาธารณะ 7 ตู้  จากการตรวจสอบตู้น้ำดื่มฯ  ผ่านมาตรฐานสุขลักษณะด้านกายภาพ  88 ตู้ ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ 92 ตู้  ไม่ผ่านมาตรฐานด้านคุณาภาพน้ำ 3 ตู้ ไม่ได้ตรวจสอบ 2 ตู้เนื่องจากชำรุด สำหรับตู้น้ำดื่มฯ ที่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านกายภาพและคุณภาพน้ำ สำนักงานเขตได้แจ้งให้เจ้าของตู้ดำเนินการแก้ไขแล้ว  รวมทั้งแจ้งให้เจ้าของตู้น้ำดื่มฯ ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตดำเนินการขอใบอนุญาตแล้วด้วย
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner