ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ ประชุมวิชาการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 8

 

 
ร.พ.เจริญกรุงประชารักษ์ ประชุมวิชาการผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 8 ยกระดับการรักษาเทียบเท่าสากล
 
(17 พ.ค. 61) เวลา 08.30 น. : นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2018) โดยจัดระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ค. 2561 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องระหว่างแพทย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy (APAGE) และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆทั้งในประเทศ และต่างประเทศร่วมเป็นแรงผลักดันการพัฒนาศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานครให้มีความก้าวหน้า และได้รับการยอมรับในมาตรฐานและศักยภาพทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการรักษา และมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ (ชั้น 23) อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้องในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน  และหวังว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้
 
 
-------------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner