ตรวจความพร้อมและระเบียบวินัยเทศกิจ พร้อมดูแลประชาชน

ตรวจความพร้อมและระเบียบวินัยเทศกิจ พร้อมดูแลประชาชน
 
(17 พ.ค.61) เวลา 08.00 น. : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีตรวจระเบียบปฏิบัติประจำวัน (รปจ.) เทศกิจกรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจความพร้อมและส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดีรวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเทศกิจกรุงเทพมหานคร โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจผู้เข้าร่วมพิธีตรวจระเบียบปฏิบัติประจำวัน จำนวน 1.400 คน ร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทศกิจจัดพิธีตรวจระเบียบปฏิบัติประจำวัน (รปจ.) เทศกิจกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเจ้าหน้าที่เทศกิจสังกัดสำนักงานเขตในการให้ความสำคัญกับการถือปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติประจำวัน (รปจ.) อย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นไปในทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือให้เกิดขึ้นในองค์กร และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาให้เป็นเทศกิจมืออาชีพ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาอบรมให้ความรู้ ตรวจเครื่องแต่งกาย ยานพาหนะ อุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการทำความเคารพและธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เทศกิจ พ.ศ. 2532 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างกรุงเทพมหานครและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ พ.ศ. 2560 เป็นมาตรการกำหนดให้เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน 
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การปฏิบัติงานด้านเทศกิจ เป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ดังนั้น เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกคนต้องมีบุคลิกภาพที่ดี มีความพร้อมเพรียง สามารถปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ซึ่งการตรวจระเบียบปฏิบัติประจำวัน (รปจ.) เทศกิจกรุงเทพมหานคร จะมีการตรวจ ทรงผม เครื่องแบบ  เครื่องหมาย รองเท้า การฝึกระเบียบแถว และการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เกิดความสามัคคี ความร่วมมือภายในในองค์กร และให้ประชาชนได้เห็นถึงศักยภาพ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกระดับ จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกคนให้ความสำคัญในการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติประจำวัน (รปจ.) อย่างต่อเนื่องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกคน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เข้าใจ อดทน ควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงาน มีระเบียบวินัย เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา เพื่อความภาคภูมิใจต่อตนเอง และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เทศกิจกรุงเทพมหานคร ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อไป 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner