ส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์เป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม

 
ส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม
 
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และองค์กรสงฆ์เขตปกครองคณะสงฆ์ชั้นจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ  
 
(16  พ.ค. 61) พญ.วันทนีย์  วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนามัย  และพระสุธีรัตนบัณฑิต  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  อนุกรรมการฝ่าย สาธารณสงเคราะห์ มหาเถรสมาคม แถลงข่าว โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานคร โดยมีนพ.กิตติ ลาภสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย  นายอรุณ วรชุน  รองประธานสหพันธ์ผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร  ภิกษุ สามเณร และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการแถลง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
 
พญ.วันทนีย์  วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า  ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร คือ การดูแลสุขอนามัยของประชาชน โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง  ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา  73 แห่ง และมีโรงพยาบาลในสังกัด  9 แห่ง  ร่วมดูแลสุขภาพประชาชน  ซึ่งพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่กรุงเทพมหานครต้องให้การดูแลด้านสุขภาพอนามัย  ทั้งนี้ในปัจจุบันพระสงฆ์มีสุขภาพที่ไม่สู้ดีนัก  เนื่องจากจำเป็นต้องฉันอาหารที่ประชาชนทำบุญถวายไม่สามารถเลือกฉันได้เพราะข้อจำกัดด้านพระวินัย  จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการฉันอาหารดังกล่าว  โดยโรคที่พบบ่อย อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน เป็นต้น  กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินงานตรวจสุขาภิบาลอาหารปรุงสำเร็จที่ผู้ประกอบการจำหน่ายให้พุทธศาสนิกชนซื้อไปถวายพรสงฆ์  รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อที่จะประกอบปรุงอาหารที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะไปถวายพระสงฆ์  โดยได้ดำเนินการมากว่า 2 ปีแล้ว  รวมทั้งได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปตรวจคัดกรองสุขภาพพระภิกษุ สามเณร ในวัดมาอย่างต่อเนื่อง
  
นอกจากนี้ด้วยสมณสารูปของพระภิกษุ สามเณร ที่ต้องสงบและสำรวม ทำให้ไม่สามารถออกกำลังกายในลักษณะเดียวกับประชาชนทั่วไปได้  จึงเป็นสาเหตุอีกประการที่บั่นทอนสุขอนามัยของพระสงฆ์  ดังนั้น  กรุงเทพมหานคร กรมอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และคณะสงฆ์ จึงได้จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับพระสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสุขภาวะ  สุขภาพพระสงฆ์ในกรุงเทพฯ  โดยจะคัดกรองโรคพระสงฆ์เพื่อทราบถึงสภาวะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  อันจะนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและส่งต่อเพื่อทำการรักษา นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังจะมีจัดอบรมพระสงฆ์ตามหลักสูตร “พระคิลานุปัฏฐาก”  ซึ่งเป็นหลักสูตรในการสร้างพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (อวส.)  เพื่อให้พระ อสว. มีความรู้   ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง สามารถให้คำแนะนำปรึกษา   การดูแลแก่พระสงฆ์ สามเณรภายในวัด และชุมชนได้  ตลอดจนจะมีการส่งเสริมการจัดตั้งวัดส่งเสริมสุขภาพ
   
 
ด้านนพ.อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์  รองอธิบดีกรมอนามัย  กล่าวว่า หลักสูตร “พระศิลานุปัฏฐาก” เกิดจากคำประกาศธรรมนูญสุขภาวะพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ที่ได้จัดทำขึ้นภายใต้มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 7/2560  โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรการอบรม 70 ชั่วโมง  อย่างไรก็ดีเพื่อให้การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรฯ จัดตั้งกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต ประกอบด้วย สำนักงานเขต 50 เขต  และศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง  พร้อมกับดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนหลักสูตร ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ  ความรู้ความเข้าใจในการซักถามถึงประเด็นที่มาของปัญหาด้านสุขภาพ  ซึ่งนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้เกิดปัญหาฯ  และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในลักษณะที่คล้ายกันได้  โดยเป้าหมายของการส่งเสริมสุขภาวะพระสงฆ์ มีเป้าหมาย 3 ประการ ได้แก่ ประการแรกพระสงฆ์ดูแลสุขภาพตนเอง  ประการถัดมา คือ ชุมชนและสังคม ดูแลและอุปัฏฐากพระสงฆ์อย่างถูกต้อง และสุดท้ายส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม
 
-------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner