รับฟังความคิดเห็นการปักเสาไฟฟ้าชะลอคลื่นแนวชายทะเลบางขุนเทียน

(10 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมการปักเสาไฟฟ้าชะลอคลื่น ก่อนการก่อสร้างโครงการคันหิน ภายใต้การศึกษาทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน โดยมี นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ส่วนราชการ องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของที่ดิน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปลูกป่าชายเลน ภายใต้โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชาและดำเนินการปักเสาไฟฟ้า ในแนวระยะ 180 ม. เพื่อชะลอคลื่น และจะเพิ่มอีก 200 ม. ในอนาคตต่อไป เพื่อป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ฟื้นฟูระบบนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 56 และมีประชาชนมาร่วมแสดงความคิดเห็นมาโดยตลอด ในเบื้องต้นได้มีการนำไม้ไผ่มาปักเป็นแนว แต่ไม่ได้ผลเนื่องจากคลื่นลมแรงจึงต้องใช้วิธีการอื่นเข้ามาเสริม และต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้หน่วยงานได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินการและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม ทั้งนี้บริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูลและสรุปผลจากการประชุม นำเสนอกรุงเทพมหานครในเดือนมิ.ย.ต่อไป 
 
——————-
e-max.it: your social media marketing partner