ประชุม “ไทยนิยม ยั่งยืน” เน้นแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต

 
 กทม. ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เน้นสร้างรายได้ แก้ปัญหา และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 
(9 พ.ค. 61) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อธิบายและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ให้แก่ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  50 สำนักงานเขต เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน เกี่ยวกับการดำเนินโครงการใน 3 ประเด็น คือ 1. การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” 2. กรอบแนวทางการจัดทำโครงการและพิจารณาอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา/แก้ไขปัญหาของชุมชน และ 3. แนวทางและขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณลงสู่บัญชีชุมชน และการนำเงินคงเหลือส่งคืน 
 
          ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ขยายกรอบระยะเวลาในการดำเนินโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จากเดิมที่กำหนดให้ดำเนินการภายในวันที่ 31 ก.ค. 61 เป็นดำเนินโครงการภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 มีผลบังคับใช้ ส่วนกรอบแนวทางการจัดทำโครงการและพิจารณาอนุมัติโครงการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนา/แก้ไขปัญหาของชุมชน จะต้องเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือเป็นโครงการที่สามารถทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก เป็นโครงการที่ช่วยยกระดับหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ดีขึ้น เป็นโครงการที่น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยโครงการที่จะดำเนินการได้นั้น แบ่งเป็น ด้านเศรษฐกิจ เป็นโครงการที่น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การขยายผลกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีงานทำและการสร้างรายได้ของประชาชน เช่น การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแปรรูปและถนอมอาหาร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านสังคม เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหารจัดการขยะ การทำแนวกันไฟ การปลูกต้นไม้ทดแทน การปลูกป่าต้นน้ำ และด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เช่น จุดลอกคลอง ขุดสระน้ำ จัดทำฝาย/ซ่อมแซมเก็บกักน้ำ ซ่อมแซมถังเก็บน้ำกลางชุมชน โครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ในชุมชน เช่น รางระบายน้ำ ถนนที่ใช้ในการสัญจร สะพาน ทางเดิน โครงการกำจัดผักตบชวา/วัชพืช และขยะสิ่งปฏิกูลเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้ชุมชนดำเนินการเองและใช้แรงงานในชุมชนเป็นหลัก โดยเช่าหรือจ้างเครื่องจักรกลในส่วนที่แรงงานไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณตามโครงการ และห้ามดำเนินการในลักษณะจ้างเหมา ซึ่งผู้แทนกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งในที่ประชุมว่า ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้คณะกรรมการระดับอำเภอและระดับเขต พิจารณาโครงการฯ ที่เหมาะสม ตามระเบียบข้อกฎหมาย และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน 
 
----------------------------     (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner