เตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับเปิดเทอมปี 61

 
(8 พ.ค. 61) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมลิมอักษร ชั้น 6 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ประจำปี 2561 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ด้านการศึกษา และเป้าหมายสำคัญของการศึกษา ตลอดจนบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้รองผู้ว่าฯ วรรณวิไล ยังได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนวัดพิชัยญาติ ที่สามารถทำคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ผ่านทุกรายวิชา และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ โดยมี นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักงานเขตคลองสาน ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี จากนั้น เวลา 10.00 น. รองผู้ว่าฯ วรรณวิไล เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร สายงานการสอน วิชาเอกแนะแนวโรงเรียนในกลุ่มกรุงธนเหนือและกลุ่มกรุงธนใต้ เพื่อให้ครูแนะแนวเข้าใจถึงการบริหารจัดการงานแนะแนวในโรงเรียน ตลอดจนสามารถแนะแนวและให้คำปรึกษาได้อย่างลึกซึ้งในเชิงจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นแก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา สำนักงานเขตบางแค พร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดม่วง เขตบางแค
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ได้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้มีส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง คือ ครู เพราะครูเป็นผู้ที่ทำหน้าที่โดยตรง ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูจึงจำเป็นต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และศึกษาหาข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความทันสมัย และรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะบทบาทของครูแนะแนว ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการศึกษาของเด็กไทย จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนวอย่างลึกซึ้งอย่างชัดเจน ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินงาน เพื่อดูแลให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเอง พึ่งตนเอง รับผิดชอบตนเอง และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองด้วยความฉลาดและถูกต้องเหมาะสมกับ สามารถดำรงชีวิตและปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป
 
-------------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner