ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและฟื้นฟู รพ.เจริญกรุง ก่อสร้างคืบหน้า 25%

 
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและฟื้นฟู รพ.เจริญกรุง ก่อสร้างคืบหน้าแล้ว 25%
 
(8 พ.ค.61) เวลา 08.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคติดต่อเรื้อรัง ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีได้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตบางคอแหลม บริษัท อาคาร 33 จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู หอพักแพทย์ หอพักพยาบาล และอาคารจอดรถยนต์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 23 ก.ย.59 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 ก.ย.62 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน รายละเอียดการก่อสร้าง ประกอบด้วย อาคารเวชศาสตร์การกีฬาสูง 2 ชั้น อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูสูง 6 ชั้น อาคารหอพักพยาบาลสูง 8 ชั้น อาคารจอดรถยนต์และหอพักแพทย์สูง 15 ชั้น จอดรถได้ 356 คัน อาคารที่จอดรถยนต์ใต้ดิน 2 ชั้น จอดรถได้ 453 คัน และสระว่ายน้ำ (วารีบำบัด) ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานระบบป้องกันดินพัง งานฐานรากและตอม่อ อาคารจอดรถยนต์และอาคารหอพักแพทย์ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้วเสร็จ ในส่วนโครงสร้างพื้นอาคารจอดรถยนต์และอาคารหอพักแพทย์ บริเวณชั้น 1-11 แล้วเสร็จจากทั้งหมด 15 ชั้น โครงสร้างพื้นอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู บริเวณชั้น 1-ดาดฟ้า แล้วเสร็จจากทั้งหมด 6 ชั้น ปัจจุบันโครงการก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผลงานคืบหน้าแล้ว 25.50% ตามแผนงาน 29.64% เมื่อเปรียบเทียบผลงานกับแผนงาน -4.41% ถือว่าการดำเนินโครงการคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว้ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในปี 62 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการโยธาติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้หารือแนวทางการก่อสร้างทางเชื่อมต่อระหว่างอาคารจอดรถยนต์ภายในศูนย์เวชศาสตร์กับอาคาร 20 ปี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยสำนักการโยธาได้ออกแบบทางเดินเชื่อมต่อ (Sky Walk) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มาใช้บริการทางการแพทย์ สามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าไปยังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย พร้อมทั้งได้กำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินโครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับแผนงานการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แล้วเสร็จ จะเพิ่มช่องทางในการให้บริการรักษาแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย รวมทั้งประชาชนและนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการได้อย่างครบวงจร
 
นอกจากนี้ สำนักการโยธาได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการสูง 4 ชั้น เวชภัณฑ์กลาง ซักฟอกพัสดุ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุสูง 3 ชั้น และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เริ่มสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ก.ย.61 ระยะเวลาการก่อสร้าง 360 วัน สำหรับอาคารโภชนาการ มีพื้นที่ใช้สอย 3,500 ตร.ม. ประกอบด้วย ส่วนซักฟอก ส่วนตัดเย็บเสื้อผ้า ส่วนโภชนาการ ห้องล้างทำความสะอาด ห้องประชุม/สันทนาการ คลังพัสดุ ห้องเอนกประสงค์ ส่วนอาคารศูนย์ผู้สูงอายุสูง 3 ชั้น และศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ มีพื้นที่ใช้สอย 1,400 ตร.ม. ประกอบด้วย ห้องเด็กอ่อน ห้องเด็กอายุ 12-24 เดือน ห้องเด็กอายุ 24-36 เดือน ห้องตรวจสุขภาพเด็ก ชมรมผู้สูงอายุ ห้องปฐมพยาบาล ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องรับประทานอาหาร โถงกิจกรรมกลางแจ้ง ลานเอนกประสงค์ ขณะนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานเสาเข็มเจาะอาคารสนับสนุนการรักษา จำนวน 7 ต้น เจาะเข็มรวม 245 ต้น ก่อสร้างฐานรากคสล. 21 ฐาน ปัจจุบันผลงานโครงการก่อสร้างอาคารโภชนาการคืบหน้า 6.95% 
 
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner