มอบเครื่องช่วยฟัง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ฟังรู้ ฟังชัด ให้แก่ผู้สูงอายุ

 
กทม.นำร่องมอบเครื่องช่วยฟัง เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ฟังรู้ ฟังชัด ให้แก่ผู้สูงอายุ
 
(8 พ.ค. 61) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน ตามโครงการ “ฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” โดยมีคณะผู้บริหารกทม. สำนักอนามัย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลวิชัยเวท และผู้สูงอายุซึ่งได้รับเครื่องช่วยฟัง จำนวน 108 คน ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย จัดพิธีมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน ตามนโยบายบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ ประจำปี 2561 Now “ทำจริง เห็นผลจริง” ภายใต้โครงการ“ฟังรู้ ฟังชัด พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร” ซึ่งกรุงเทพมหานครปัญหาทางความเสื่อมถอยของอวัยวะภายในต่างๆ ของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการได้ยิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่อยากสื่อสารกับใคร รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้ ดังนั้น ถ้าผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถใส่เครื่องช่วยฟังได้ ก็จะสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นๆได้อย่างเป็นปกติ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากที่สำนักอนามัย กทม.ได้รับการอนุมัติเครื่องช่วยฟังจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้เริ่มดำเนินการคัดกรองความผิดปกติทางการได้ยินในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 5 เม.ย.61 เป็นต้นมา โดยพบมีผู้สูงอายุเข้าร่วมคัดกรองทั้งหมด จำนวน 9,844 คน พบผู้สูงอายุที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน จำนวน 1,764 คน และจากการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram) จากโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน พบผู้สูงอายุที่จำเป็น ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง จำนวน 296 คน สำหรับในครั้งนี้จะเป็นการมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยินจากศูนย์บริการสาธารณสุข 6 กลุ่มเขตพื้นที่ จำนวน 108 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้สูงอายุที่ได้รับเครื่องช่วยฟังไปแล้วต้องกลับมาเข้ารับการตรวจประเมินซ้ำอีกครั้ง หลังจาก 3 ปี และกรุงเทพมหานครจะดำเนินการมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุให้ครบถ้วนต่อไป 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตลอดมา เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลัง และเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ในการดูแลกล่อมเกลาบุตรหลาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ โครงการมอบเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน ซึ่งเป็นหนึ่งในวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 จะช่วยให้ผู้สูง กลับมาสื่อสาร กลับมาเข้าสังคมได้ตามปกติ และสามารถทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคมได้อีกครั้ง 
 
 
----------------------------
 
 
e-max.it: your social media marketing partner