กทม.เดินหน้าพัฒนาการศึกษา เปิดโอกาสและเพิ่มศักยภาพเด็กนักเรียน

 
กทม. เดินหน้าพัฒนา ยกระดับการศึกษา เปิดโอกาสและเพิ่มศักยภาพเด็กนักเรียนในสังกัด
 
(7 พ.ค. 61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และการบูรณาการด้านการศึกษากรุงเทพมหานคร และมอบนโยบายด้านการศึกษาแก่ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา 50 เขต ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวม 560 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานด้านการศึกษา รวมถึงขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครไปสู่ความสำเร็จ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย เขตปทุมวัน หัวข้อการประชุม ประกอบด้วย ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร สุขภาวะของนักเรียนกรุงเทพมหานคร จัดการอย่างไรในมุมมองของผู้บริหารโรงเรียน ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษาด้วยวิธี Active Learning เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ในศตวรรษที่ 21
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและทันสมัย สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล การประชุมในวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาประจำปี 2561 ให้ทุกคนได้รับทราบและสามารถนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและการบูรณาการด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีความพร้อมที่จะก้าวสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้น อีกทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและปรับตัวต่อกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ พร้อมกันนี้ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศชาติต่อไป
 
         
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรุงเทพมหานครมีนโยบายขยายการจัดการเรียนการสอนแบบ 2 ภาษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ทั้งหลักสูตรไทย – จีน และหลักสูตรไทย – อังกฤษ เพื่อให้เด็กมีความพร้อมและมีความสามารถทางด้านภาษามากขึ้น ส่วนการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนในสัปดาห์หน้านั้น ขณะนี้ได้มีการสั่งการให้สำนักการจราจรและขนส่งดูแลเรื่องความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์จราจรก่อนถึงหน้าโรงเรียน ขีดสีตีเส้นจราจรให้ชัดเจน พร้อมกันนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจประจำหน้าโรงเรียนต่างๆ บริเวณถนนสายหลัก จำนวน 96 โรงเรียน เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยพาน้องข้ามถนน ซึ่งในวันเปิดภาคเรียน (16 พ.ค. 61) คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ด้วย
 
 
     ---------------------------  (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner