เร่งวางท่อ Pipe jacking ถนนนราธิวาสฯ 17 และถนนสวนพลู

เร่งวางท่อ Pipe jacking ถนนนราธิวาสฯ 17 และถนนสวนพลู คาดแล้วเสร็จทันรับมือหน้าฝนปีนี้
 
(5 พ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 "Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบการทำงาน 200 วัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตสาทร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 เขตสาทร
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 300 ม. ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด 1,200 มม. ความหนา 19.1 มม. ความยาวประมาณ 70 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อดันท่อ จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างบ่อรับ จำนวน 1 บ่อ ปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม จำนวน 1 บ่อ ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝา จำนวน 92 แห่ง รวมทั้งซ่อมถนนค.ส.ล. ความหนา 0.25 ม. และเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ ความหนาเฉลี่ย 0.06 ม. ซ่อมคันหินและทางเท้า ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบ 2.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA. จำนวน 1 ชุด และที่พักเจ้าหน้าที่ ขนาด 2.30x3.50 ม. จำนวน 1 หลัง ขณะนี้ผลการดำเนินงานตามแผนงาน 100% ทำได้ 45% ผลงานที่ทำได้ ประกอบด้วย ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ได้ความยาว 120 ม. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ไดัจำนวน 3 บ่อ ปรับปรุงขอบบ่อพักพร้อมฝา ได้จำนวน 63 แห่ง งานก่อสร้างบ่อดันท่อ จำนวน 1 บ่อ ได้ผลงาน 20% งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิม ได้ผลงาน 100% ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เนื่องจากมีแนวท่อประปาเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. กีดขวางแนวก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. และกีดขวางงานก่อสร้างบ่อดันท่อ ซึ่งสำนักการระบายน้ำได้ประสานการประปานครหลวง เขตทุ่งมหาเมฆ ให้ดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาดังกล่าว แต่การประปานครหลวงแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการรื้อย้ายท่อประปาเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. ที่เป็นอุปสรรคได้ เนื่องจากเป็นท่อประธานขนาดใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก สำนักการระบายน้ำจึงพิจารณาแก้ไขปรับลดขนาดท่อระบายน้ำ เพื่อให้สามารถวางท่อระบายน้ำผ่านได้ ส่วนตำแหน่งก่อสร้างบ่อดันท่อและบ่อรับมีแนวร้อยท่อสายโทรศัพท์ใต้ดินกีดขวางอยู่ สำนักการระบายน้ำได้พิจารณาแก้ไขโดยก่อสร้างบ่อดันท่อและบ่อรับหุ้มท่อท่อร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดิน ทั้งนี้คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จประมาณเดือนส.ค.61
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู เป็นหนึ่งในโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 "Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง" ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบการทำงาน 200 วัน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเร่งรัดผู้รับจ้างให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้คำแนะนำในการปรับแผนการทำงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ ซึ่งการก่อสร้างระบบระบายน้ำจะดำเนินงานได้เฉพาะในเวลากลางคืน ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. และจะคืนผิวการจราจรชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรผ่านไปมาได้ในตอนเช้า เพื่อให้มีผลกระทบต่อการจราจรน้อยที่สุด อีกทั้งในระหว่างการก่อสร้างระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราว และปรับปรุงบ่อสูบน้ำเดิมบริเวณปากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 17 ให้มีกำลังสูบ 4 ลบ.ม./วินาที เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว ในกรณีที่ฝนตกปริมาณมาก โดยดึงน้ำมาลงคลองช่องนนทรี ระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) ในขณะนี้อย่างน้อย 2 โครงการ สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันหน้าฝนปีนี้ คือบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 17 และถนนสวนพลู และอีกบริเวณคือ ถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง เมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจร
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner