ติดตาม 4 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในเมือง

ติดตาม 4 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในเมือง
 
(4 พ.ค.61) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าว เขตบางกะปิและเขตวังทองหลาง ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม เขตลาดพร้าว โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึง พร้อมเขื่อนค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉม ซอยลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น ซ.ลาดพร้าว 128/1 เขตวังทองหลาง และโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา) เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบการจัดการน้ำเสียและระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตวังทองหลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและลงพื้นที่
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าว บางกะปิ และเขตวังทองหลาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก เร่งระบายน้ำจากถนนลงสู่ท่อระบายน้ำและคูคลองสาธารณะได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่-คลองโคกคราม ผลงานที่ทำได้ 66.84% ดังนี้ สร้างประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว ตอนคลองหลุมไผ่ จำนวน 1 แห่ง สร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลุมไผ่ ความยาว 9,260 ม. สร้างราวกันตก ความยาว 9,260 ม. สร้างทางเดินค.ส.ล. ความยาว 1,210 ม. ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มต้นสัญญาวันที่ 16 ก.พ. 56 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 ม.ค. 59 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,050 วัน ผู้รับจ้างไม่มีการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือน ก.ย. 60 ที่ผ่านมาผู้รับจ้างขอขยายอายุสัญญาอีก 1,050 วัน และได้รับการขยายอายุสัญญา 53 วัน ซึ่งผู้รับจ้างยังไม่ได้ลงนามบันทึกต่อท้ายสัญญา ครั้งที่ 2 สำนักการระบายน้ำมีหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างหลายครั้ง แต่ผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ดำเนินการแต่อย่างใด สำนักการระบายน้ำมีหนังสือขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเร่งดำเนินการรื้อถอนนั่งร้าน และขุดลอกคลองเปิดทางน้ำไหล บริเวณถนนผลาสินธุ์และปากซอยลาดปลาเค้า 55 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการไหลหมุนเวียนของน้ำในพื้นที่เขตลาดพร้าว บางเขน บึงกุ่ม และเขตบางกะปิ
 
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึง พร้อมเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉม ผลงานที่ทำได้ 62.60% ดังนี้ การก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ดาดท้องคลอง ความยาว 2,809 ม. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. สมอยึดด้านหลัง ความยาว 1,805 ม. ติดตั้งบันไดเหล็กหน้าเขื่อน จำนวน 76 แห่ง ติดตั้งราวเหล็กกันตก ความยาว 3,690 ม. ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ หาแนวทางในการวางท่อลอดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.80 ม. บริเวณคลองวัดบึง โดยลอดใต้ซอยโพธิ์แก้ว 3 แทนท่อเดิมซึ่งมีขนาดเล็ก รวมทั้งการขุดลอกเปิดทางน้ำไหลคลองวัดบึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ทั้งนี้คาดว่าโครงก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดบึง พร้อมเขื่อน ค.ส.ล. คลองวัดบึงและคลองฉัตรโฉมจะแล้วเสร็จเดือน ธ.ค. 61
 
 
สำหรับโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น ซอยลาดพร้าว 128/1 เป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักบริเวณถนนลาดพร้าวและบริเวณหมู่บ้านในซอยลาดพร้าว 120 ถึงซอยลาดพร้าว 126 นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร โดยการปรับปรุงสถานีสูบน้ำ กำลังสูบ 2 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง สร้างพื้นดาดท้องคลอง พื้นที่ 200 ตร.ม. สร้างราวเหล็กกันตก ความยาว 320 ม. สร้างบันไดเหล็กหุ้ม FRP จำนวน 34 แห่ง สร้างผนังดิน ความยาว 12 ม. สร้างแผงเขื่อนกันดิน จำนวน 4 ช่อง ขุดลอกพื้นดาดท้องคลอง ความยาว 1,563 ม. ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวเกิดความล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างเดิมได้ทิ้งงาน กรุงเทพมหานครจึงได้หาผู้รับจ้างใหม่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือ ซึ่งขณะนี้โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองจิกมิตรมหาดไทย ตอนคลองจั่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสำนักการกระบายน้ำมีความประสงค์จะเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำ จากกำลังสูบ 2 ลบ.ม./วินาที เป็นกำลังสูบ 4 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำจากคลองจั่น คลองจิกมิตรมหาดไทย ลงสู่คลองแสนแสบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 
ส่วนโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา) ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 7.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 2.50x3.00 ม. จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงเขื่อนเดิมพร้อมก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ความยาว 60 ม. และก่อสร้างอาคารที่ทำการ ขนาด 3x6 ม. จำนวน 1 แห่ง สถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา ก่อสร้างสถานีสูบน้ำขนาดอัตราการสูบ 3.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างดาดท้องคลองเนื้อที่ประมาณ 200 ตร.ม. และก่อสร้างอาคารที่ทำการ ขนาด 3x6 ม. จำนวน 1 แห่ง ผลงานที่ทำได้ 80% ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการขยายอายุสัญญา ทั้งนี้เมื่อโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบอาคารบังคับน้ำแนวถนนรามคำแหง (สถานีสูบน้ำคลองโต๊ะยอและสถานีสูบน้ำคลองจิกกานดา) แล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนรามคำแหง ถนนลาดพร้าว เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตวังทองหลาง และพื้นที่ใกล้เคียง
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner