เตรียมล้อมย้ายต้นไม้ใหญ่ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีทองไปอนุบาล

 
 (4 พ.ค. 61) นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณารูปแบบการจัดภูมิทัศน์ของถนนในกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือแนวทางการล้อมย้ายต้นไม้ตามแนวก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง ระยะที่ 1 ช่วงสถานีกรุงธนบุรี – เจริญนคร – สำนักงานเขตคลองสาน ณ ห้องประชุมชั้น 16 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง
 
 กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญและมีความห่วงใจต่อการล้อมย้ายต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องล้อมย้ายต้นไม้ก็ทำด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อต้นไม้ที่ต้องทำการล้อมย้าย สำหรับตามแนวการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทองนั้นมีต้นไม้ใหญ่ที่ต้องทำการล้อมย้าย จำนวน 360 ต้น อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตคลองสาน 201 ต้น และอยู่ในความดูแลของสำนักสิ่งแวดล้อม 159 ต้น โดยเบื้องต้นจะนำต้นไม้ที่ทำการล้อมย้ายทั้งหมดไปอนุบาล ดูแล และปลูกในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 85 ไร่ เขตหนองจอก
 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปขั้นตอนการล้อมย้ายต้นไม้ตามแนวรถไฟฟ้าสายสีทอง ดังนี้ 1. ติดประกาศแจ้งเตือนการล้อมย้ายต้นไม้ก่อนทำการล้อมย้าย 30 วัน 2. ก่อนทำการล้อมย้ายต้นไม้ต้องแจ้งกรุงเทพมหานครก่อน 3. แจ้งสถานที่ที่จะทำการล้อมย้ายต้นไม้ไปอนุบาลหรือปลูก 4. ผู้ที่จะทำการล้อมย้ายต้นไม้ต้องจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะในการล้อมย้ายหรือผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ 5. ผู้ที่จะล้อมย้ายต้นไม้ต้องจ้างผู้รับจ้างที่มีอาชีพตรงในการล้อมย้ายต้นไม้ 6. ตัดรากล้อมย้ายต้นไม้ไปอนุบาล หรือปลูกในสถานที่ที่กรุงเทพมหานครกำหนด และ 7. คณะกรรมการฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในการนำต้นไม้ที่ล้อมย้ายมาปลูกตามแนวรถไฟฟ้าสายเดิม
 
สำหรับขั้นการขออนุญาตล้อมย้ายต้นไม้นั้น ผู้ที่จะทำการล้อมย้ายต้นไม้ต้องยื่นคำขอล้อมย้ายต้นไม้ต่อหน่วยงานที่ดูแลต้นไม้ดังกล่าว คือ สำนักสิ่งแวดล้อม หรือสำนักงานเขตในพื้นที่ เมื่อรับเรื่องแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่ มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าเสียหายของต้นไม้แต่ละต้นซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน หากอนุญาตให้ล้อมย้ายได้ก็จะแจ้งให้ผู้ที่ขอล้อมย้ายต้นไม้มาชำระค่าเสียหายของต้นไม้ และทำการล้อมย้ายต้นไม้ตามขั้นตอนต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/publicpark 
 
 
----------------------------  (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner