อบรมความรู้การปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี ให้ถูกต้อง

 
(4 พ.ค. 61) เวลา 09.00 น. : นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์ และระเบียนแบบแผนปฏิบัติของสำนักพระราชวัง ตลอดจนการจัดทำหนังสือ คำกล่าวรายงาน คำกล่าวถวายพระพร ในการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการจัดงานด้านราชพิธี รัฐพิธี และพิธี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ และมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยมีนายจำลอง ยิ่งนึก ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา ผู้อำนวยการกองกลาง และผู้เข้ารับการอบรมฯ ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี จากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินงานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยในแต่ละปีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนัก สำนักงานเขต มีการจัดงานและพิธีต่างๆ อยู่เป็นประจำ ซึ่งผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคำราชาศัพท์ ระเบียบแบบแผนปฏิบัติของสำนักพระราชวัง การปฏิบัติตน การวางตนในการเข้าเฝ้าฯ การจัดทำหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ ซึ่งบางครั้งอาจเกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อนำไปใช้ในการจัดงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานต่อไป
 
 
----------------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner