จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการงานตามแผนที่วางไว้

 
กทม. ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน จี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการงานตามแผนที่วางไว้
 
 (3 พ.ค. 61) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ การเตรียมความพร้อมรับมือฝน และราชประสงค์โมเดล
 
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จครบ 100%
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองสว่าง โดยได้มอบหมายให้สำนักการโยธา ร่วมกับ 50 สำนักงานเขต ดำเนินการสำรวจและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสายหลักและสายรองทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวนทั้งสิ้น 14,566 ดวง ซึ่งผลงานโดยรวมขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จครบ 100% แล้ว อย่างไรก็ตามได้กำชับให้สำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน ซึ่งหากพบว่ามีดวงไฟดับ หรือเกิดความชำรุดเสียหาย ให้สำนักงานเขตรีบเข้าดำเนินการแก้ไขในทันที เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้ในการเดินทางหรือทำกิจกรรมต่างๆ
 
ยกทันทีหากตรวจพบผู้ประกอบการไม่ขอใบอนุญาตตู้น้ำหยอดเหรียญภายใน 1 สัปดาห์
ส่วนเรื่อง “การประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรีญ” นั้น หลังจากที่สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม และ 50 สำนักงานเขต ได้ลงพื้นที่สำรวจตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในพื้นที่ พบว่า มีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ทั้งหมด 3,964 ตู้ เป็นตู้ที่มีใบอนุญาตถูกต้อง 160 ตู้ และเป็นตู้ที่ไม่มีการขอใบอนุญาตถึง 3,804 ตู้ และยังตรวจพบว่าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมีปัญหาด้านสุขลักษณะซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน โดยตรวจพบคราบฝุ่นละอองภายนอกตู้น้ำดื่มและในบริเวณห้องจ่ายน้ำ อีกทั้งไม่มีการดูแลและบำรุงรักษาตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ มีการตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญบนทางเท้าหรือทางสาธารณะ ไม่มีระบบตัดไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟรั่วหรือลัดวงจร และระบบระบายน้ำทิ้งมีน้ำท่วมขังนองบนพื้น จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตตู้น้ำหยอดเหรียญแต่ละตู้ หากพบตู้น้ำหยอดเหรียญที่ไม่มีใบอนุญาตให้แจ้งผู้ประกอบการดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ภายใน 1 สัปดาห์ หากไม่ดำเนินการตามกำหนด กรุงเทพมหานครจะทำการรื้อถอนตู้น้ำดื่มทันที และผู้ประกอบการมีความผิดต้องระวางโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข การประกอบการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญที่ยังไม่มีใบอนุญาต สามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญได้ที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักเขตในพื้นที่
 
เตรียมพร้อมรับมือฝนและช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่ 3 – 6 พ.ค. 61 พบว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 50 สำนักงานเขต เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในพื้นที่ รวมถึงเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักการระบายน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขุดลอกคู คลอง เก็บขยะ และดูดแลน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยมีการมอบหมายให้สำนักงานเขต เร่งจัดหาพื้นที่รองรับน้ำเพิ่มเติมด้วยเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
เดินหน้าโครงการราชประสงค์โมเดล คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ธ.ค.นี้ 
ด้านความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมย่านราชประสงค์ไปสู่การปฏิบัติ หรือราชประสงค์โมเดล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับกลุ่มผู้ประกอบการย่านราชประสงค์ ดังนี้ 1. ถนนราชดำริ (ช่วงแยกราชประสงค์ถึงแยกประตูน้ำ) ด้วยการตีเส้นลดความกว้างช่องจราจรจาก 3.85 เมตร เป็น 2.90 เมตร และปรับระยะคันหินทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ำ 2. การพัฒนาคลองซุงและส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดทำถนนคนเดิน และทางเชื่อมรถไฟฟ้ากับท่าเรือ 3. การพัฒนาท่าเรือประตูน้ำ ย้ายท่าเรือ ทางเชื่อมถนนราชดำริและคลองซุง และ 4. การพัฒนา SKY WALK ถนนราชดำริ (ช่วงแยกราชประสงค์ถึงแยกประตูน้ำ) ขยาย SKY WALK ให้เชื่อม Airport link ราชปรารภ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวผู้ประกอบการย่านราชประสงค์เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการรวมประมาณ 200 ล้านบาท และขณะนี้ทางผู้ประกอบการย่านราชประสงค์อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ เมื่อแบบแล้วเสร็จก็จะนำเสนอต่อสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร พิจารณาก่อนดำเนินการ ทั้งนี้คาดว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 61 ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นการช่วยผลักดันการสร้างผังเมืองท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไป
 
    --------------------------  (พัทธนันท์/นักบุญ...สปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner