ปรับรูปแบบสะพานข้ามเจ้าพระยาบริเวณลาดหญ้า-มหาพฤฒาราม

(2 พ.ค.61) เวลา 15.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤฒาราม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตคลองสาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤฒาราม เป็นสะพานขนาด 4 ช่องจราจร ทางแยกต่างระดับถนนลาดหญ้าเชื่อมต่อกับถนนสมเด็จเจ้าพระยา ความยาวรวม 1.34 กม. และทางลอดบริเวณถนนพระรามที่ 4 ขนาด 4 ช่องจราจร ความยาว 0.82 กม. ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเชื่อมต่อระหว่างถนนลาดหญ้าฝั่งธนบุรีกับถนนมหาพฤฒารามฝั่งพระนคร เพิ่มทางเลือกโครงข่ายสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน โดยเฉพาะเขตบางรัก เขตสัมพันธวงศ์ และเขตคลองสาน ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ สะพานพุทธยอดฟ้า สะพานพระปกเกล้า และสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สะพานสาทร) จากผลการสำรวจที่ผ่านมาพบว่าบริเวณสะพานทั้ง 3 แห่ง มีปริมาณรถที่สัญจรไปมาประมาณ 300,000 คัน/วัน หรือในชั่วโมงเร่งด่วนประมาณ 22,000 คัน/ชั่วโมง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณถนนที่เชื่อมต่อกับสะพานทั้ง 3 แห่ง ในพื้นที่ฝั่งพระนคร ได้แก่ ถนนตรีเพชร ถนนจักรเพชร ถนนเจริญกรุง ถนนสีลม ถนนสาทร ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ได้แก่ ถนนเทอดไท ถนนอิสรภาพ ถนนกรุงธนบุรี ถนนเจริญนคร ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนสมเด็จเจ้าพระยา
 
 
อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤฒาราม ในขณะนี้อยู่ระหว่างของบประมาณเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) นอกจากนี้สำนักการโยธาได้พิจารณาปรับรูปแบบทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนลาดหญ้า เมื่อปรับรูปแบบทางขึ้นใหม่จะใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยลง จึงลดพื้นที่ในการก่อสร้างและลดพื้นที่ในการเวนคืนที่ดินบริเวณดังกล่าว ซึ่งทำให้ประหยัดงบประมาณในการการก่อสร้างและค่าเวนคืนที่ดิน รวมทั้งเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง ซึ่งจะมีการก่อสร้างสถานีบริเวณโรงพยาบาลตากสิน ใกล้กับทางขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านถนนลาดหญ้า ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤฒารามแล้วเสร็จ จะเป็นการเติมเต็มโครงข่ายถนนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนชั้นใน ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น และช่วยกระจายการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน และบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
สำหรับโครงการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร มีทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเกียกกาย เป็นโครงการที่รองรับอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยจะเป็นโครงข่ายหลักทางฝั่งตะวันตก-ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจร บริเวณสะพานพระราม 7 และสะพานกรุงธนบุรี มีรูปแบบเป็นสะพานขนาด 6 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 5.8 กม. 2.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนราชวงศ์-ถนนท่าดินแดง เชื่อมระหว่างถนนราชวงศ์ฝั่งพระนครกับถนนท่าดินแดงฝั่งธนบุรี เป็นสะพานขนาดเล็กเป็นรูปแบบสะพานขนาด 2 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 480 ม. 3.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนลาดหญ้า-ถนนมหาพฤฒาราม เชื่อมต่อระหว่างถนนลาดหญ้าฝั่งธนบุรี กับถนนมหาพฤฒารามฝั่งพระนคร ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานพระปกเกล้า เพิ่มทางเลือกโครงข่ายสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ชั้นใน มีรูปแบบเป็นสะพานขนาด 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 1.3 กม. และ 4.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนจันทน์-ถนนเจริญนคร เชื่อมระหว่างถนนเจริญนครฝั่งธนบุรีกับถนนจันทน์ฝั่งพระนคร ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด บริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน สะพานกรุงเทพ และสะพานพระราม 3 มีรูปแบบเป็นสะพานขนาด 4 ช่องจราจร ความยาวประมาณ 1.4 กม.
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner