จับมือเครือข่ายเดินหน้าให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน

 

  (2 พ.ค. 61) นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ พ.ต.ท.บุญเรือง แสงดาว ที่ปรึกษามูลนิธิสื่อสังคม แถลงข่าวความร่วมมือเพื่อรณรงค์ป้องกันอัคคีภัยในชุมชนกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ซึ่งเป็นความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอัคคีภัย เพื่อลดการเกิดอัคคีภัยรวมถึงลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อัคคีภัยหรือเพลิงไหม้ เป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นได้ง่ายและบ่อยครั้ง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร และความประมาทขาดความระมัดระวัง อีกทั้งปัจจุบันมีแนวโน้มความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในชุมชน อาคารสูง และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สำหรับสถิติเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มี.ค. 61 มีเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 137 ครั้ง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน ที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ก่อให้เกิดผลกระทบอีกหลายด้าน ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพชีวิต และมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยา ตลอดจนการฟื้นฟูบูรณะอีกมากมาย ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีนโยบายด้านความปลอดภัยที่มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน มีการดำเนินการและเฝ้าระวังอัคคีภัยและภัยอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสื่อสังคม ในวันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงเป็นอีกมิติหนึ่งที่ช่วยให้กรุงเทพมหานครได้เติมเต็มในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะช่วยการดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลต่อไป
 
 
กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า อัคคีภัยเป็นปัจจัยเสี่ยงทางสังคม ที่ต้องมีการส่งเสริมและให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ประชาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อม และการป้องกันภัยภาคปฏิบัติเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย ทาง สสส. จึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ สำหรับปีนี้ สสส. และภาคีเครือข่าย ได้จัดทำสื่อรณรงค์ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “ยิ่งรู้ยิ่งรอด ปลอดอัคคีภัย” ซึ่งจะนำไปเผยแพร่ผ่านเครือข่ายและช่องทางสื่อต่างๆ ทั้งของ กทม. สสส. และมูลนิธิสื่อสังคม ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความระมัดระวังในการทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ ใส่ใจในการเลือกซื้อและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้องเหมาะสม และหมั่นตรวจตราบ้านเรือน  พร้อมทั้งร่วมช่วยกันดูแลความปลอดภัยในชุมชนอย่างเข้มแข็งต่อไป
 
ด้านที่ปรึกษามูลนิธิสื่อสังคม กล่าวว่า มูลนิธิสื่อสังคมเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ระงับเหตุ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในชุมชน เช่น การดับเพลิงขั้นต้น การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงการทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจัดทำแผนที่ชุมชนและเส้นทางอพยพ การทำบัญชีรายชื่อกลุ่มอ่อนแอที่ต้องช่วยเหลือก่อนเมื่อเกิดเหตุ เตรียมขั้นตอนการอพยพ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงมีการฝึกซ้อมสถานการณ์สมมุติร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ โดยในแต่ละปีได้รับความสนใจจากชุมชนทั้ง 50 เขต เข้าร่วมฝึกอบรมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยสูง และได้นำความรู้ไปใช้ในการเฝ้าระวังภัยในชุมชน เช่น การช่วยกันดูแลสอดส่องเหตุผิดปกติ การสำรวจจุดชำรุดของสายไฟฟ้าและปลั๊กไฟ การใช้ เตาแก๊สและเครื่องไฟฟ้าอย่างปลอดภัย การตรวจสอบถังดับเพลิง และมีการรณรงค์และถ่ายทอดความรู้ไปยังครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชน ผ่านการประกาศเสียงตามสาย หรือการบอกต่อด้วย
 
 
 ------------------------------  (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner