เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

กทม. เสริมทักษะเจ้าหน้าที่ พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
 
(2 พ.ค.61) เวลา 09.00 น. : แพทย์หญิงวันทนีย์  วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารสำนักงานเขตบางพลัด ผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องภาณุรังสี เอ และ บี โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยจัดการอบรมส่งเสริมความรู้เรื่องการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและซักซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานให้ดีขึ้น ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 50 เขต เจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการแพทย์ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักอนามัย รวมจำนวน 90 คน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 2-4 พ.ค.61 การอบรมเป็นแบบไป-กลับ รูปแบบการอบรมประกอบด้วย การอบรมส่งเสริมความรู้ ภาคทฤษฎีในการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะเวลา 2 วัน และการฝึกอบรมภาคปฎิบัติ ด้วยการจำลองสถานการณ์จริง ระยะเวลา 1 วัน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นผู้บรรยายให้ความรู้
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นสาธารณภัยขนาดเล็ก และสาธารณภัยขนาดกลาง บุคลากรกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมต่อการจัดการภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งในด้านทรัพยากรและระบบปฏิบัติการ เพื่อให้มีกรอบการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงานอย่างเป็นระบบและบูรณาการ ซึ่งเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการอบรมส่งเสริมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมความรู้และเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม
 
 
e-max.it: your social media marketing partner