เล็งสร้างโรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี แก้น้ำเน่าเสียในคลองฝั่งกรุงเทพตะวันออก

เล็งสร้างโรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรีระยะที่ 1 แก้น้ำเน่าเสียในคลองฝั่งกรุงเทพตะวันออก
 
(20 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรีระยะที่ 1 เขตมีนบุรี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตมีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรีระยะที่ 1 เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองต่างๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เช่น คลองแสนแสบ คลองสามวา และคลองสองต้นนุ่น ในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวาและเขตลาดกระบัง โดยมีระบบท่อ รวบรวมน้ำเสียหลักเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. รวมความยาวท่อประมาณ 4.656 กม. และระบบบำบัดน้ำเสียเป็นระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบมีการกำจัดธาตุอาหาร (Activated Sludge Process: Biological Nutrient Removal) หรือระบบ AS BNR ประกอบด้วยระบบ บำบัดน้ำเสียขั้นต้น ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ และอาคารควบคุม ขณะนี้ได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเตรียมการประมูลจ้างผู้รับจ้างก่อสร้าง สำหรับโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรีระยะที่ 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบ ตอนมีนบุรี โครงการดังกล่าวได้มีการวางแผนดำเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 1.เพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนเขตมีนบุรีระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 4.43 ตร.กม. ขนาดบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 10,000 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ได้วางแผนให้มีการศึกษาเพื่อขยายการให้บริการในระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 23 ตร.กม. ขนาดบำบัดน้ำเสีย 40,000 ลบ.ม./วัน 2.เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนเขตมีนบุรีระยะที่ 1 ขนาดบำบัดน้ำเสียประมาณ 10,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งโรงบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1 สามารถรองรับน้ำเสีย 10,000 ลบ.ม./วัน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของคลองแสนแสบ โดยมีพื้นที่ก่อสร้าง 3 ไร่ 2 งาน 69 ตารางวา
 
ทั้งนี้โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรีระยะที่ 1 อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแบบรูป รายการก่อสร้าง และราคากลาง วางขอบเขตงาน (TOR) เตรียมดำเนินการ E-Bidding ต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner