กทม.เดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพระบบระบายน้ำใจกลางเมือง

 
(16 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. : นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแก้มลิงบึงประชานิเวศน์ เขตจตุจักร โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย และโครงการพัฒนาคลองเสือดำและบึงเสือดำ บริเวณสถานีรถไฟมักกะสัน เขตราชเทวี ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตราชเทวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
เร่งเชื่อมต่อ 5 บึงรับน้ำพัฒนาเป็นแก้มลิงบึงประชานิเวศน์
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแก้มลิงบึงประชานิเวศน์ เขตจตุจักร ซึ่งสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตจตุจักร ได้ร่วมกันพัฒนาบึงประชานิเวศน์ให้เป็นแก้มลิง จัดทำเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ โดยดึงน้ำที่ท่วมขังบนถนนเทศบาลสงเคราะห์ลงสู่บึงประชานิเวศน์ เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ เนื่องจากบริเวณหน้าตลาดดังกล่าว เมื่อมีปริมาณฝนตกเกินกว่า 60 มม. จะประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งประชาชนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรไปมา ทั้งนี้สำนักการระบายน้ำได้ลงพื้นที่สำรวจพบว่าในบริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์มีบึงน้ำอยู่ 5 บึง ซึ่งบึงดังกล่าวหากได้รับการพัฒนาแล้วจะสามารถรองรับน้ำได้ถึง 73,000 ลบ.ม. ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตจตุจักร ได้พูดคุยเจรจาขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่ในการพัฒนาบึงน้ำทั้ง 5 บึง เพื่อใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีให้กรุงเทพมหานครพัฒนาบึงน้ำแห่งนี้เป็นแก้มลิงได้ ขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการวางระบบท่อระบายน้ำ เพื่อเชื่อมน้ำทั้ง 5 บึงเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาขุดลอกบึงเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำหาแนวทางในการปรับปรุงระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากบริเวณหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงไหลมาลงยังบึงดังกล่าว และให้สำนักงานเขตจตุจักรดำเนินการลอกท่อระบายน้ำจากบ่อสูบน้ำบึงประชานิเวศน์จนถึงบ่อสูบน้ำเทศบาลใต้ ตอนลงคลองเปรมประชากร เมื่อโครงการพัฒนาแก้มลิงบึงประชานิเวศน์แล้วเสร็จ จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าตลาดประชานิเวศน์ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนพักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง
 
เรียกผู้รับจ้างสร้างบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรีวางแผนปรับการทำงานใหม่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย เนื่องจากลักษณะทางกายภาพบริเวณถนนเพชรบุรีและถนนพญาไท จะมีลักษณะต่ำเป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับมีน้ำไหลบ่ามาจากสะพานข้ามแยกและน้ำจากระบบระบายน้ำของรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งมีจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ได้แก่ ถนนเพชรบุรีแยกมิตรสัมพันธ์ และถนนพญาไทบริเวณหน้ากรมปศุสัตว์ อย่างไรก็ตามการระบายน้ำบริเวณดังกล่าว จะระบายลงคลองแสนแสบและไหลออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งนี้โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมขังดังกล่าว เนื่องจากข้างสถานทูตอินโดนีเซียมีคลองเชื่อมต่อกับคลองแสนแสบ ทำให้สามารถช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ไปสู่คลองแสนแสบได้โดยเร็ว แต่เนื่องจากบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย เป็นบ่อสูบน้ำชั่วคราวได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ปัจจุบันมีสภาพชำรุดและช่องทางน้ำเข้าบ่อสูบมีขนาดเล็ก รวมทั้งมีบ่อน้ำเสียกีดขวางทางเข้า ทำให้น้ำไม่สามารถระบายเข้าบ่อสูบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประกอบกับปัจจุบันกำลังสูบไม่เพียงพอ สำนักการระบายน้ำจึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย เพื่อให้มีสภาพถาวรแข็งแรงและเพิ่มกำลังสูบจาก 6 ลบ.ม/วินาที เป็นกำลังสูบ 8 ลบ.ม/.วินาที สำหรับโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนเพชรบุรี ตอนสถานทูตอินโดนีเซีย ประกอบด้วย การก่อสร้างบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 บ่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 ชุด ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ขนาด 2.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 ชุด ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA จำนวน 1 ชุด ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้เหตุที่โครงการดังกล่าวล่าช้า เนื่องจากเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วมบริเวณใจกลางเมือง ในช่วงฤดูฝนจึงชะลอการการก่อสร้างชั่วคราวจนกว่าจะพ้นฤดูฝน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำนัดผู้รับจ้างเพื่อร่วมประชุมปรับแผนการทำงานให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว
 
 
ขุดลอกขยายบึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำแก้มลิงบึงเสือดำ
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนโครงการพัฒนาคลองเสือดำและบึงเสือดำ เขตราชเทวี ซึ่งสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตราชเทวีได้ประสานความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าดำเนินการพัฒนาคลองเสือดำและบึงเสือดำ ซึ่งบึงดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยถูกปล่อยเป็นบึงร้างไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ขณะนี้สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการขุดลอกบึง เพื่อพัฒนาเป็นแก้มลิงเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาขยายบึงให้กว้างขึ้นและขุดลอกบึงให้ลึกที่สุด ซึ่งขณะนี้ความลึกของบึงอยู่ที่ระดับ 2 ม. โดยให้เพิ่มความลึกอีก 1 ม. เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนกักเก็บน้ำไว้ให้ได้ปริมาณมากที่สุด นอกจากนี้ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมบริเวณบ่อสูบน้ำข้างวัดมักกะสัน ประตูระบายน้ำมักกะสัน (จตุรทิศ) และสถานีสูบน้ำมักกะสัน ตอนคลองสามเสน รวมทั้งหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในบึงเสือดำ โดยระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการพัฒนาคลองเสือดำและบึงเสือดำแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนดินแดงและถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โดยจะดึงน้ำในบริเวณดังกล่าวลงสู่คลองเสือดำระบายลงสู่คลองแสนแสบ และอีกส่วนหนึ่งจะระบายลงสู่บึงมักกะสันผ่านอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไป
 
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner