ตลิ่งชันตั้งศูนย์จัดการมูลฝอยครบวงจร

ตลิ่งชันตั้งศูนย์จัดการมูลฝอยครบวงจร พัฒนาพื้นที่รกร้างทำสวนสาธารณะล้อมบึงน้ำ
 
(13 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจร และสวนน้ำตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครมีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ ใช้พื้นที่สำหรับพักผ่อนและออกกำลังกายได้อย่างสะดวกสบาย โดยมีนายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่
 
ศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจร ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 19 ไร่ บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้าง เนื่องจากเป็นที่ดินเวนคืนเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ที่ผ่านมีการลักลอบทิ้งขยะเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นแหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำนักงานเขตตลิ่งชัน ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา และสำนักการระบายน้ำ ในการปรับปรุงภูมิทัศน์เปลี่ยนพื้นที่รกร้าง โดยดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรขึ้น ซึ่งภายในศูนย์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1.สถานีการเรียนรู้ด้านวิชาการ เป็นจุดรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ฯ แสดงผลงานการเรียนรู้ และเป็นสถานที่รองรับการบรรยายสรุปให้กับผู้มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์ฯ และใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 2.สถานีการจัดการมูลฝอยรีไซเคิล เพื่อรวบรวมขยะที่สามารถนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ สามารถต่อยอดในการสาธิตแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง 3.สถานีจัดการมูลฝอยเพื่อทำปุ๋ยแห้ง เพื่อลดปริมาณขยะประเภทดอกไม้เศษใบไม้กิ่งไม้ ที่ได้จากการพัฒนาและตัดแต่งในพื้นที่เขตซึ่งมีเป็นจำนวนมาก นำมาแปรสภาพทำปุ๋ยหมักแห้งและนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรของหน่วยงานและแจกจ่ายประชาชน 4.สถานีจัดการมูลฝอยจากเศษอาหารและโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ ประเภทเศษอาหาร ผักสด ผลไม้ โดยการนำมาทำเป็นปุ๋ยน้ำ น้ำหมักชีวภาพ และแปรรูปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ำยาล้างจาน 5.สถานีการจัดการมูลฝอยอันตราย เพื่อรวบรวมขยะอันตราย จากการจัดเก็บขยะอันตรายจากบ้านเรือน ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และ 6.สถานีเรียนรู้แหล่งอนุรักษ์พรรณไม้พื้นถิ่นและพืชอาหาร เพื่อเป็นศูนย์แสดงวิชาการด้านการเกษตรและพันธุ์ไม้ โดยการสาธิตการเพาะปลูก บำรุงรักษาพืชอาหาร ผักพื้นบ้าน ไม้ผลพื้นถิ่นและหายากของเขตตลิ่งชัน
 
 
สำหรับสวนน้ำตลิ่งชัน ตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 มีพื้นที่ประมาณ 19 ไร่ เป็นที่ดินเวนคืนเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รกร้าง มีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง และบึงน้ำขนาดเล็ก 2 แห่ง สำนักงานเขตตลิ่งชันได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดทำเป็นสวนสาธารณะล้อมรอบบึงน้ำ พร้อมสร้างสะพานไม้ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างบึงน้ำ และสร้างแพไม้ทอดยาวออกไปในบึงน้ำจัดทำเป็นจุดชมวิว เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พักผ่อนและออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการพัฒนาพื้นที่รกร้างให้เป็นสวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง สอดคล้องกับโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้สำนักงานเขตตลิ่งชันยังได้ดำเนินการพัฒนาบึงน้ำจัดทำเป็นแก้มลิง เพื่อใช้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูร้อน โดยจะรองรับน้ำฝนบริเวณถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 และอีกส่วนหนึ่งจะรับน้ำจากคลองบางพรมและคลองบางน้อย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
 
-----  (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner