บางกอกน้อยสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

(11 เม.ย.61) เวลา 16.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "บางน้อยร้อยใจรัก สานใจภักดิ์ผู้สูงวัย" โดยมีนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางกอกน้อย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้สูงอายุในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเขตบางกอกน้อย
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "บางน้อยร้อยใจรัก สานใจภักดิ์ผู้สูงวัย" เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย และสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขกาย สบายใจ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางกอกน้อยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การรดน้ำขอพรพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุที่แต่งกายสวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การพบปะสังสรรค์และการรับประทานอาหารร่วมกัน
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของประชาชนชาวไทยเรา ถือเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นการแสดงความกตัญญู ความเอื้ออาทร ที่ลูกหลานจะแสดงความรัก ความเคารพความนับถือต่อผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานาน สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร อบอุ่น และมีความสุข นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน วันที่ 13 เม.ย.ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแล้ว ยังเป็นวันผู้สูงอายุอีกด้วย ซึ่งกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญในวันผู้สูงอายุ โดยให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับสำนักงานเขตบางกอกน้อยมีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีผู้สูงอายุในพื้นที่อีกจำนวนมาก ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม แต่อาจจะติดปัญหาในการเดินทาง ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและอายุมาก หรืออาจจะมีลักษณะการติดเตียง ไม่สามารถออกจากบ้านได้สะดวก ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ไม่ใช่ในวันที่ 13 เม.ย.เพียงวันเดียว แต่จะให้บริการผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้าน ไม่สามารถเดินทางออกมาทำกิจกรรมข้างนอกได้ ทั้งนี้ผู้สูงอายุนับเป็นบุคคลสำคัญที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดงานกิจกรรมผู้สูงอายุในวันนี้ เปรียบเสมือนการรำลึกถึงและให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ ที่มุ่งมั่นทำงาน ทำคุณงามความดี และทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมาเป็นเวลานาน อีกทั้งเป็นการผนึกกำลังของทุกฝ่าย ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ที่งดงามของประชาชนชาวไทย ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner