ผลการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการ กทม. สามัญ อย่างไม่เป็นทางการ

 
(9 เม.ย. 61) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงเรียนวัดราชผาติการาม (ใต้สะพานซังฮี้) เขตดุสิต และอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้าราชการกรุงเทพมหานคร มาใช้สิทธิลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง
 
ทั้งนี้ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 8 คน ผลการลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า หมายเลข 1 นายสุพิศ นิจสุนกิจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สถานีดับเพลิงทุ่งครุ ได้ 3,968 คะแนน หมายเลข 2 นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ได้ 5,581 คะแนน หมายเลข 3 นายเกรียงไกร จงเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้ 7,881 คะแนน หมายเลข 4 นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางนา ได้ 7,084 คะแนน หมายเลข 5 นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ได้ 7,470 คะแนน หมายเลข 6 พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ได้ 8,655 คะแนน หมายเลข 7 นางสาวอรัญญา พรไชยะ ผู้อำนวยการกองระบบงาน สำนักงาน ก.ก. ได้ 6,664 คะแนน และหมายเลข 8 นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ได้ 6,046 คะแนน โดยผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 4 อันดับแรก ได้แก่ หมายเลข 6, 3, 5 และหมายเลข 4 เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะอนุกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 
 
การเลือกตั้งคณะอนุกรรมการฯ ครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 21,089 คน มาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน 18,989 คน คิดเป็นร้อยละ 90.04 ผู้ไม่มาใช้สิทธิ จำนวน 2,100 คน คิดเป็นร้อยละ 9.96 บัตรดี 18,465 บัตร คิดเป็นร้อยละ 97.24 บัตรเสีย 524 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.76
 
สำหรับ อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ เป็นองค์กรบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ดังนี้ 1. พิจารณากำหนดนโยบาย ระบบ และเบียบวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญในกรุงเทพมหานคร ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานที่ ก.ก. กำหนด 2. เสนอแนะต่อ ก.ก. เพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน การจัด และการพัฒนาหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 3. พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังระหว่างหน่วยงานในกรุงเทพมหานคร 4. กำหนดนโยบาย กำกับ ดูแล และส่งเสริมเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. พิจารณากำหนดตำแหน่ง จำนวน ประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับของตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อน และความประหยัดเป็นหลัก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.ก. กำหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากำลังและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ก. กำหนด และ 6. ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัติ และช่วยเหลือ ก.ก. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ ก.ก. มอบหมาย
 
 
 
     --------------------------------  (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner