กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หารือแนวทางวางผังเมืองรวม

 
(9 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. : นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง  รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อร่วมบูรณาการข้อมูลในการวางผังเมือง และหารือถึงแนวทางการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ นโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของการวางและจัดทำผังเมืองรวม และร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตลอดจนแนวทางการจัดทำมาตรการทางผังเมือง และแผนผังโครงการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารสำนักผังเมือง คณะกรรมการกำกับการศึกษา และคณะที่ปรึกษาโครงการ รวมจำนวน 30 คน ร่วมประชุม ณ ห้องเนโร ชั้น 3 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกำกับการศึกษา คณะที่ปรึกษา และสำนักผังเมือง ซึ่งเป็นการบูรณาการผลการศึกษาและการกำหนดภาพอนาคตร่วมกันของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำไปสู่การวางและจัดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครปรับปรุงครั้งที่ 4 ที่มีความสมบูรณ์รอบด้าน ทั้งการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ การตอบรับกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับตอบรับนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานครในอีก 20 ปีข้างหน้าไปสู่มหานครที่สำคัญของโลก
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า  สำหรับการทำงานที่ผ่านมา สำนักผังเมือง และบริษัทที่ปรึกษาได้เปิดโอกาสให้มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน และนำผลการหารือเข้ามาประมวลผลในการวางและจัดทำผังเมือง ซึ่งในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักผังเมือง บริษัทที่ปรึกษา และคณะกรรมการกำกับ อันประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครสำหรับประชาชนทุกคนต่อไป
 
 
—————————-
 
e-max.it: your social media marketing partner