เปิดอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกทม.เสริมสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

(5 เมย.61) เวลา 10.00 น. พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยมี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร่วมพิธี ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดการฝึกอบรมบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ สวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลและวินัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน สำหรับผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มงาน สังกัดสำนักและสำนักงานเขต ที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำในปีงบประมาณ 60-61 รวมจำนวน 525 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 5 รุ่นๆ ละ 105 คน
 
 
สำหรับหัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่ กฎ ระเบียบ และการรักษาวินัย สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ประโยชน์เกื้อกูลของกรุงเทพมหานคร แรงบันดาลใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ การสร้างความสมดุลในชีวิต เป็นต้น โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอกและข้าราชการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครมาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกรุ่น
 
 
e-max.it: your social media marketing partner