ติดตามระบบระบายน้ำ Pipe jacking 2 โครงการย่านสุขุมวิท 31 และสุขุมวิท 63

 
(5 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี และบริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เขตวัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตวัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
Pipe jacking สุขุมวิท 31 คืบหน้าแล้ว 15% ส่วนสุขุมวิท 63 คืบหน้า 6.5%
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี เริ่มต้นสัญญาวันที่ 19 ก.ค.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ส.ค.61 ระยะเวลาก่อสร้าง 390 วัน โดยดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กำลังสูบขนาด 4.00 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อและท่อระบายน้ำแรงดัน ค.ส.ล. จำนวน 8 แห่ง ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดัน ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50-2.00 ม. ความยาว 1,075 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองคูน้ำสวัสดี จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 จำนวน 1 แห่ง ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 15% ประกอบด้วย งานกำแพงกันน้ำล้น ความยาว 800 ม. และปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองคูน้ำสวัสดี ขณะนี้เตรียมรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่กีดขวางแนวก่อสร้าง ส่วนโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) บริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เริ่มต้นสัญญาวันที่ 8 พ.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 2 ม.ค.62 ระยะเวลาก่อสร้าง 390 วัน โดยดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กำลังสูบขนาด 6.00 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 แห่ง ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดันท่อและท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 12 แห่ง ก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.00 ม. ความยาว 2,660 ม. ด้วยวิธีดันท่อ ขณะนี้โครงการดังกล่าวคืบหน้า 6.5% อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่ก่อสร้างบ่อรับ-บ่อดัน จัดทำสำนักงานสนาม รื้อย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำเดิม และขุดวางท่อระบายน้ำชั่วคราว นอกจากนี้ได้ตรวจสอบแนวสาธารณูปโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พบว่ามีแนวท่อประปากีดขวางตำแหน่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำ อีกทั้งตำแหน่งก่อสร้างสถานีสูบน้ำอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของการทางพิเศษฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างรออนุมัติการใช้พื้นที่จากการทางพิเศษฯ 
 
สร้าง Pipe jacking เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ ลดผลกระทบต่อการจราจร 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากลักษณะทางกายภาพของพื้นที่บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี และบริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เขตวัฒนา ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อฝนตกในปริมาณมากจึงทำให้บริเวณดังกล่าวมีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ อีกทั้งท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็กและก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน ปัจจุบันสภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทำให้ท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวมีอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน ทำให้ไม่สามารถขุดถนนวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ได้ ประกอบกับเป็นพื้นที่ที่การจราจรมีความหนาแน่นมาก จึงจำเป็นต้องก่อสร้างท่อขนส่งน้ำและท่อระบายน้ำแรงดัน ด้วยวิธีการดันท่อ (Pipe jacking) เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคแนวสาธารณูปโภคใต้ดินและลดผลกระทบต่อการจราจร พร้อมก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อเพื่มประสิทธิภาพเร่งระบายน้ำลงสู่คลองได้อย่างรวดเร็ว
 
 
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เลี่ยงเส้นทาง ให้เสร็จก่อนสงกรานต์
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า 2 โครงการดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งรัดผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนให้คำแนะนำในการปรับแผนการทำงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำจะดำเนินงานได้เฉพาะในเวลากลางคืน ในช่วงเวลา 22.00 - 04.00 น. และจะคืนผิวการจราจรชั่วคราว เมื่อทำงานเสร็จในแต่ละวัน โดยการวางแผ่น Top Slab ปิดฝาบ่อ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้ตามปกติในตอนเช้า ลดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด ทั้งนี้การก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณซอยสวัสดี อาจจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวหรือเบี่ยงการจราจรบริเวณจุดก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โดยให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการจราจร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ให้แล้วเสร็จก่อนสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบและหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด 
 
"ทั้งนี้ หากโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (Pipe jacking) บริเวณซอยสุขุมวิท 31 และซอยสวัสดี และบริเวณถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) เขตวัฒนาแล้วเสร็จ จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยจะดึงน้ำจากบริเวณถนนสุขุมวิท มาลงที่คลองแสนแสบ บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการจราจรติดขัด อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าวต่อไป" รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าวในตอนท้าย
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner