เตรียมจัดกิจกรรม กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ในพื้นที่เขตบางคอแหลม 21 เม.ย.นี้

 
 (4 เม.ย.61) เวลา 10.00 น. : ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ในพื้นที่เขตบางคอแหลม  โดยมี พล.ต.ต.ภานุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ(ฝั่งพระนคร) เขตบางคอแหลม 
 
 ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครกำหนดจัดกิจกรรม กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 ในพื้นที่เขตบางคอแหลม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ในวันเสาร์ที่ 21 เม.ย.61 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. เพื่อให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวของกลุ่มเขตกรุงเทพใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันนี้จึงประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการดำเนินการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึงชุมชนและประชาชน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในกลุ่มเขตประสานความร่วมมือกับสำนักอนามัยและสำนักที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อาหารและน้ำดื่ม สถานที่จัดกิจกรรม สถานที่จอดรถ การจราจร กำลังเจ้าหน้าที่ และการบริหารจัดการกิจกรรมให้มีความพร้อมที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ที่มีปัญหาด้านการได้ยิน สามารถมาใช้บริการรถตรวจการได้ยินเคลื่อนที่ได้ภายในงาน ซึ่งเป็นการบริการในรูปแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) สามารถให้บริการได้ทันที โดยให้บริการตรวจด้วยแพทย์ที่ชำนาญการด้านหู คอ จมูก มีอุปกรณ์การตรวจการได้ยินที่มีความทันสมัย และหากพบผู้มีความผิดปกติจะดำเนินการส่งต่อเพื่อใส่เครื่องช่วยฟังต่อไป และกิจกรรมมอบแว่นผู้สูงวัย ซึ่งมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้สนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฟรี จำนวน 300 อัน เป็นต้น 
 
สำหรับการจัดกิจกรรม “กทม.เติมความสุขสู่ชุมชน” ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ(ฝั่งพระนคร) เขตบางคอแหลม บริการในงานประกอบด้วย การให้บริการตรวจสุขภาพ โดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอว ประเมินดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงควรได้รับวัคซีน และรถบริการสุขภาพเคลื่อนที่ของสำนักอนามัย ได้แก่  รถคัดกรองมะเร็งสตรีเคลื่อนที่ (Mobile Lady Check Up) รถคลายเครียดเคลื่อนที่ซึ่งมีจิตแพทย์ประจำรถ รถเอกซเรย์ (ดิจิตอล) เคลื่อนที่ สามารถทราบผลการเอกซเรย์ได้ทันที รถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัข ฝังไมโครชิป รถตรวจจอประสาทตาเคลื่อนที่ วัดความดันลูกตาและถ่ายรูปจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน รถตรวจการได้ยิน รถสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างสุข ให้คำปรึกษา แนะนำ เรื่องการป้องกันการติดยาเสพติด การเลิกสูบหรี่ รถทันตกรรมเคลื่อนที่ซึ่งสามารถให้บริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ตรวจรักษาโรคในช่องปากและฟัน ให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน แก่บุคคลทั่วไป ใส่ฟันปลอมสำหรับผู้สูงอายุ โดยเป็นรถทำฟันสำหรับบุคคลทั่วไป 1 คันและรถทำฟันสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ใช้รถวีลแชร์ และรถตรวจคุณภาพอาหาร  กิจกรรมมอบแว่นผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังมี การบริการทะเบียนราษฏร์เคลื่อนที่ บริการฝึกอาชีพ บริการนวดแผนไทย ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก ทดสอบสมรรถภาพทางกาย และตลาดนัดชุมชน จำหน่ายของดีเขต รวมถึงการจำหน่ายสินค้าธงฟ้า 
 
———————-
 
 
e-max.it: your social media marketing partner