กทม. กำชับหน่วยงานเร่งดำเนินการโครงการ“ไทยนิยม ยั่งยืน”ตามกรอบเวลาที่กำหนด

 
กทม. กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโครงการ“ไทยนิยม ยั่งยืน”ตามแนวทางและกรอบเวลาที่กำหนด
 
(4 เม.ย. 61) นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยจัดสรรเงินอุดหนุนให้หมู่บ้านกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านละ 200,000 บาท เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยให้แต่ละชุมชนเสนอโครงการได้ไม่เกินชุมชนละ 2 โครงการ และมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือน เม.ย. - ก.ค. 61 
 
         
 
ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวโดยเร็วเนื่องจากระยะเวลามีจำกัดแต่มีรายละเอียดในการดำเนินงานค่อนข้างเยอะ จึงต้องมีการจัดสรรและวางแผนการดำเนินงานให้ดี ที่สำคัญมีบางชุมชนที่ติดปัญหาในการดำเนินงาน เช่น ไม่มีคณะกรรมการชุมชน บางชุมชนไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ให้เร่งทำความเข้าใจกับชุมชนในการดำเนินงานเพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสในการขอรับเงินจัดสรรดังกล่าว โดยเฉพาะชุมชนที่ไม่มีคณะกรรมการชุมชนแต่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ต้องเร่งหาแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วเพื่อให้ชุมชนสามารถขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนได้ 
 
         
สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการประกาศจัดตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 61 จำนวน 2,066 ชุมชน ซึ่งจากการแต่งตั้งทีมขับเคลื่อนฯ ระดับชุมชน 195 ทีม ลงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ในพื้นที่ของชุมชน จำนวน 2,057 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 99.56 โดยมี 9 ชุมชน ที่ไม่สามารถลงปฏิบัติการได้เนื่องจากมีการขอยกเลิกชุมชน ปิดปรับปรุงชุมชน และความไม่พร้อมของชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม และจากการลงชุมชนพบว่า ชุมชนได้นำเสนอปัญหาและความต้องการสำคัญของชุมชน 5 อันดับแรก คือ ปัญหาถนน 808 ชุมชน ปัญหาไฟฟ้า 740 ชุมชน ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 665 ชุมชน ปัญหาขยะ 549 ชุมชน ปัญหาและยาเสพติด 386 ชุมชน 
 
 
 
              ———————          (พัทธนันท์...สปส./จตุพล นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner