กทม.เฟ้นต้นแบบผู้สูงอายุยุคใหม่ “สง่า สมวัย ใส่ใจสุขภาพ”

  (3 เม.ย. 61) เวลา 14.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุสำนักการแพทย์ ประจำปี 2561 พร้อมมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล และของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุที่ชนะการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจ รวมถึงเป็นต้นแบบของผู้สูงอายุที่มีการดูแลร่างกายของตนให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยมี นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ บุคลากรและชมรมผู้สูงอายุ เข้าร่วมงาน ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง  
 
 
  กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี 2559 จากระบบสถิติกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดอันดับที่ 1 จำนวน 936,856 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.47 ของประชากรในพื้นที่ทั้งหมด และจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged society) แล้ว อีกทั้งมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Complete Aged society) ในเวลาอีกไม่นาน 
 
สำหรับการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์ ประจำปี 2561 ได้คัดเลือกผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้งชายและหญิง รวม 33 คน แบ่งการประกวดเป็น 2 กลุ่มอายุ กลุ่มที่ 1 อายุ 65 – 75 ปี จำนวน 18 คน ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ พ.ต.อ.สมใจนึก นาคปลัด อายุ 69 ปี และนางกรรณิกา นิมิตวุฒิ อายุ 68 ปี กลุ่มที่ 2 อายุ 75 ปีขึ้นไป จำนวน 15 คน ผู้ชนะการประกวด ได้แก่ นายสุเทพ อัศวสนศิริ อายุ 76 ปี และนางจันทร เบญจานุวัตร อายุ 81 ปี นอกจากนี้ได้มอบรางวัล “ขวัญใจคณะกรรมการประกวดผู้สูงอายุ สำนักการแพทย์” ให้แก่ นายบุญเห็น เล่าสกุล อายุ 89 ปี และนางมาลี อำพันทอง อายุ 94 ปี 
 
  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับผู้สูงอายุเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจทุกๆ ด้าน รวมถึงแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งผู้สูงอายุนับเป็นบุคลากรที่มีคุณค่ายิ่ง ทั้งในด้านประสบการณ์และความรู้ ให้กับคนรุ่นหลัง และในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงกำหนดนโยบาย Bangkok Special Care ดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงการดำเนินงาน “คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ” ซึ่งสำนักการแพทย์ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 
          -------------------------  (พัทธนันท์...กปส./จตุพล นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner