กทม. หารือผู้ประกอบการ ลดปัญหาข้อร้องเรียนจากการก่อสร้างและบ้านพักคนงาน

(3 เม.ย.61) เวลา 09.30 น. : นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุม “สร้างเสริมความร่วมมือจากผู้ประกอบการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการสถานที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขลักษณะสถานที่พักคนงานก่อสร้าง โครงการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหารสำนักอนามัย ผู้บริหาร 6 กลุ่มเขต ผู้แทนสำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม สถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ผู้ประกอบการบริษัทรับเหมาก่อสร้างและผู้ประกอบการสถานที่พักคนงานก่อสร้าง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า)
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระหว่างกรุงเทพมหานครกับผู้ประกอบการบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และผู้ประกอบการสถานที่พักคนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ถูกสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมดีบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน สำหรับส่วนแรก เป็นการหารือเพื่อหาแนวทางลดปัญหาการร้องเรียนและลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมจากสถานที่และบริเวณก่อสร้าง(Site) จากสถิติเรื่องร้องเรียนจากการการก่อสร้าง ปี 2558 มีเรื่องร้องเรียน จำนวน 145 ครั้ง ปี 2559 จำนวน 111 ครั้ง และปี 2560 จำนวน 128 ครั้ง รวม 384 ครั้ง ประเด็นที่ถูกร้องเรียน อันดับ 1.เสียง 2.ฝุ่นละออง 3.ความสั่นสะเทือน และ4.การจราจร ซึ่งในวันนี้จะได้หารือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างให้ดำเนินการจัดผู้ประสานงานโครงการกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และจัดเจ้าหน้าที่โครงการรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากการก่อสร้างให้ทันท่วงที
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ส่วนที่ 2 เป็นการหารือเพื่อป้องกันไม่ให้บ้านพักคนงานก่อสร้างก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหาการร้องเรียนของชุมชนใกล้เคียง และให้คนงานและผู้พักอาศัยในบ้านพักคนงานก่อสร้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงให้คนงานและผู้พักอาศัยในบ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสวัสดิการแรงงาน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner