ปรับระบบจ้างงานหอสมุดเมือง ส่งเสริมการสร้างพื้นที่อย่างสร้างสรรค์ในอนาคต

(2 เม.ย.61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2561 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ กทม.  
 
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รายงานเรื่องการพัฒนาระบบการจ้างงานของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดสร้างหอสมุดเมืองเพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องศาสตร์พระราชาและเรื่องต่างๆ โดยในปัจจุบันหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครแบ่งระบบการบริหารงานออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย งานอำนวยการ งานวิชาการ งานสารสนเทศ และงานกิจกรรม และในอนาคตจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ด้วยการพัฒนาการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ การปรับแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆเพื่อให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่อย่างสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการและความเหมาะสมของประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดระเบียบขั้นตอน โดยเฉพาะการจัดซื้อ  จัดจ้างและเพื่อให้เกิดความทันสมัยในการบริหารงาน จึงเห็นว่าควรใช้ระบบการจ้างเหมาเอกชนเข้าดำเนินการในส่วนของงานสารสนเทศ และงานกิจกรรม อันจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ประหยัดเวลาในการหาทรัพยากร ได้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความคิดหลากหลาย มีการบริการที่ทันสมัย ตรงตามความต้องการ และสามารถจัดกิจกรรมได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner