เร่งสร้างบ่อสูบเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำถนนบางบอน

 
(2 เม.ย.61) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณถนนบางบอน ตอนลงคลองบางโคลัด เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางบอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณถนนบางบอน 1 ช่วงขาออกถนนกัลปพฤกษ์ ติดคลองบางโคลัด เขตบางบอน 
 
จากลักษณะทางกายภาพบริเวณถนนบางบอน จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีสภาพเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกในปริมาณที่มาก จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถใข้ถนนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจร รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลกระทบต่อการจราจรในพื้นที่ใกล้เคียง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำจึงได้ดำเนินการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณถนนบางบอน ตอนลงคลองบางโคลัด จำนวน 1 บ่อ ประกอบด้วย 1.งาน Column Pipe งานท่อส่งน้ำ และ Flap Valve จำนวน 4 ชุด ติดตั้งแล้วเสร็จ 1 ชุด งานระบบไฟฟ้า งานที่พักเจ้าหน้าที่ ขนาด 2 30 x 3.50 ม. งานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 400 แอมป์ 2.งานสร้างบ่อพักและประตูท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.80 ม. จำนวน 2 บ่อ คงเหลืองานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 200 แอมป์ 3.งานก่อสร้างบ่อพักและประตูท่อ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.20 ม. จำนวน 1 บ่อ คงเหลืองานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 200 แอมป์ 4.งานก่อสร้างท่อลอด ค.ส.ล.เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.20 ม. ความยาว 10 ม. ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 5.งานสร้างบ่อพักและท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อ แล้วเสร็จ 6.งานซ่อมถนน ค.ส.ล.เนื้อทีประมาณ 45 ตร.ม. แล้วเสร็จเช่นกัน 7.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า กำลังสูบขนาด 1.0 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง 8.งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ กำลังสูบขนาด 0.5 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งขณะนี้ผลงานการก่อสร้างคืบหน้า 75% 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน การจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ตลอดจนกำชับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการทำงานให้เสร็จโดยเร็ว คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเม.ย.61 เมื่อการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณถนนบางบอน ตอนลงคลองบางโคลัดแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณถนนบางบอน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรไปมา ซึ่งบ่อสูบน้ำดังกล่าวจะดึงน้ำจากถนนบางบอน ลงสู่คลองบางโคลัด และอีกส่วนหนึ่งมาลงคลองบางพราน ระบายลงสู่คลองราชมนตรี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำถนนบางบอนและพื้นที่ใกล้เคียง
 
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner