กทม. จัดเวทีเสวนาขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต

 
(2 เม.ย.61) เวลา 08.30 น. : นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ : เวทีเสวนาขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย.61 เวลา 08.30-16.30 น. โดยมี นายแพทย์ชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้บริหารสำนักอนามัย และผู้เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธี ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร  โดยสำนักอนามัยจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ : เวทีเสวนาการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตขึ้น เพื่อให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.)  ได้รับรู้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต และมีส่วนร่วมในการวางแผนการขับเคลื่อนงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการใน พชข. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พ.ค.61 ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนัก และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 250 คน
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ.2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต (พชข.) เป็นกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ที่ประกอบด้วยผู้แทน หน่วยงานของรัฐ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของประชาชน ซึ่งการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการฯ จะมีประสิทธิภาพได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน โดยเฉพาะการคัดสรรผู้ที่จะมาเป็นกรรมการฯ ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้งสรรหาบุคคล องค์กร ที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้
 
 
——————-
 
 
e-max.it: your social media marketing partner