เล็งตัดถนนเชื่อมต่อถ.รัตนโกสินทร์สมโภช-ถ.นิมิตใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการจราจร

(31 มี.ค.61) เวลา 12.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ที่ดินเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นฯ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางเขน ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล ณ ซ.เปลื้องอุทิศ ถนนสุขาภิบาล 5 เขตบางเขน
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธามีแผนดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่ เพื่อเป็นถนนสายหลักในแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยโครงข่ายเริ่มจากถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณปลายสนามบินดอนเมืองด้านทิศใต้ ตัดผ่านสู่ถนนพหลโยธินบริเวณตรงข้ามซอยพหลโยธิน 50 ต่อเชื่อมโครงการก่อสร้างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภช ซึ่งปัจจุบันดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดใช้งานแล้ว จากนั้นจึงเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่ ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณถนนนิมิตใหม่ หลังจากนั้นจะมีแนวโครงการจากถนนนิมิตใหม่ถึงคลองเก้า เมื่อดำเนินโครงการดังกล่าวได้ครบสมบูรณ์ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่ จะช่วยกระจายการจราจรจากถนนวิภาวดีรังสิตสู่พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนทหัยราษฎร์-ถนนนิมิตใหม่ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ปิดล้อมในพื้นที่เขตบางเขน เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก รองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่ เป็นถนน ค.ส.ล. ขนาด 6 ช่องจราจร แนวเขตทาง 45-60 ม. จากถนนรัตนโกสินทร์สมโภช (เทพรักษ์) ถึงถนนนิมิตใหม่ ระยะทางรวมประมาณ 9,000 ม. พร้อมก่อสร้างทางต่างระดับ สะพานข้ามแยก สะพานข้ามคลอง ทางเท้า ทางจักรยาน กำแพงกันดิน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบจราจรสังเคราะห์ ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่ เป็นการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางเขน เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างถนนสายหลักกับถนนสายรองให้มีพื้นที่ถนนเพิ่มขึ้น ให้เป็นโครงข่ายการจราจรถนนสายหลักในแนวตะวันออก-ตะวันตกที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันแนวถนนส่วนใหญ่จะเป็นแนวเหนือ-ใต้ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบการจราจรให้มีความคล่องตัวและปลอดภัย รองรับการเป็นศูนย์กลางภูมิภาค ช่วยลดต้นทุนของการผลิตในส่วนที่เป็นค่าขนส่งและค่าประกันความเสียหาย คาดว่าโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช-ถนนนิมิตใหม่ จะเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2562-2567
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner