เขื่อนคลองลาดพร้าวคืบ 27.57% ตอกเข็มได้ 19,959 ต้น จากทั้งหมด 60,000 ต้น

(31 มี.ค.61) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงเรือตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองลาดพร้าว ตั้งแต่ท่าเรือใต้ทางด่วนถนนประดิษฐ์มนูธรรม เขตวังทองหลาง จนถึงท่าเรือชั่วคราวบริเวณซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 เขตห้วยขวาง ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดมลพิษ มีระบบการจัดการน้ำเสียที่ดี และระบบระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
กำชับผู้รับจ้างกำหนดแผนการทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จโดยเร็ว
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว ถือเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ 8 เขต ได้แก่ เขตวังทองหลาง ห้วยขวาง ลาดพร้าว จตุจักร หลักสี่ บางเขน ดอนเมือง และสายไหม โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว มีความยาวทั้งหมดประมาณ 45.3 กม. เป็นพื้นที่ก่อสร้างที่ส่งมอบพื้นที่แล้ว ความยาว 20,500 ม. และพื้นที่ก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ความยาว 24,800 ม. ในขณะนี้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตอกเสาเข็มในพื้นที่ส่งมอบได้แล้ว 15,449 ต้น จากจำนวนเสาเข็มทั้งหมด 27,334 ต้น สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว ได้แบ่งพื้นที่ทำงานออกเป็น 31 ช่วง แบ่งแผนการทำงานออกเป็น 4 ส่วน เริ่มจากดำเนินการตอกเสาเข็ม ต่อไปจะทำการกดแผงกันดิน จากนั้นจะทำการทุบหัวเข็มเพื่อทำคานและทางเดิน สุดท้ายจะทำราวเหล็กกันตก ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำและผู้รับจ้างกำหนดแผนการทำงานให้ตรงกัน ซึ่งในแผนการทำงานทั้งหมด 4 ส่วน ในแต่ละส่วนจะมีการทำงานมากน้อยเพียงใด และในแผนการทำงานแต่ละช่วงผู้รับจ้างควรกำหนดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาทำงานทั้งหมดกี่วัน อย่างเช่น การตอกเสาเข็มจะใช้ระยะเวลากี่วัน การกดแผงกันดินจะใช้ระยะเวลากี่วัน ซึ่งแผนการทำงานนี้สำนักการระบายน้ำได้มอบหมายให้ผู้รับจ้างกำหนดระยะเวลาการทำงานในแต่ละช่วงในแต่ละงานให้ชัดเจน เพื่อที่จะได้ทราบว่าการทำงานจะแล้วเสร็จในกี่วัน ซึ่งจะทำให้ทราบว่าในขณะนี้ผู้รับจ้างสามารถทำได้ตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าในกรณีไม่สามารถทำได้ตามแผนก็จะพิจารณาเหตุผลและอุปสรรคว่าทำไมถึงไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดต่อไป โดยเร่งรัดให้ผู้รับจ้างทำแผนให้เสร็จ จากนั้นจะขอดูแผนการทำงานในสัปดาห์แรกของเดือนเม.ย.นี้ ถ้าแผนการทำงานที่วางไว้ตรงกัน ก็ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ หากแนวก่อสร้างมีอุปสรรคหรือมีระบบสาธารณูปโภคกีดขวาง กรุงเทพมหานครก็จะพูดคุยเจรจาทำการรื้อย้ายออกไปเพื่อให้โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าวแล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าว รวมตอกเข็มได้ทั้งหมด 19,959 ต้น จากทั้งหมด 60,000 ต้น ความยาวเขื่อนที่ตอกเข็มได้ 15.45 กม. ผลงานทั้งโครงการขณะนี้ทำได้ 27.57% ส่วนแผนงานโดยรวมทั้งโครงการ 63%
 
 
สร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนริมคลอง
 
“เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าวแล้วเสร็จ จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองลาดพร้าว ทำให้ประชาชนในชุมชนมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองลาดพร้าว สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ อย่างไรก็ตามโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.คลองลาดพร้าวนั้น ไม่ใช่เพื่อการป้องกันน้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียเท่านั้น วัตถุประสงค์ที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อต้องการให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองลาดพร้าว ได้มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ไม่ต้องรุกล้ำคลองสาธารณะ คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านของตนเอง มลภาวะสภาพแวดล้อมรอบๆตัวจะดีขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมเป็นสำคัญ” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในตอนท้าย
 
----- (จิรัฐคม...กปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner