เดินหน้ายุติปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ มุ่งสู่ Fast Track Cities ในปี 63

 
 (30 มี.ค. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี โดยมีข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงกลาโหม สังกัดมหาวิทยาลัย และเอกชนรวม 180 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยุติเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น กรุงเทพมหานครได้คาดประมาณว่า ในปี 2561 จะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ที่ยังมีชีวิตอยู่ จำนวน 77,034 คน เป็นผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ จำนวน 2,086 คน ในจำนวนผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จำนวน 1,151 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 และมีผู้เสียชีวิตในปี 2561 จำนวน 3,022 คน ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (NAP Program) พบว่า ในปี 2560 มีผู้ที่ทราบสถานะการติดเชื้อ HIV และยังมีชีวิตอยู่ จำนวน 67,087 คน ผู้ติดเชื้อ HIV ที่ได้รับยาต้านไวรัสและมีชีวิตอยู่ จำนวน 37,627 คน และตรวจพบปริมาณไวรัสในกระแสเลือดน้อยกว่า 1,000 copies/mL จำนวน 28,700 คน
 ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ Fast Track Cities 90 : 90 : 90 ภายในปี 2563 ประกอบด้วย 90 แรกคือ 90% ของผู้ติดเชื้อ HIV ทราบว่าตนติดเชื้อ ซึ่งปัจจุบันทำได้ 86% ส่วน 90 ที่สอง คือ 90% ของผู้ที่ทราบว่าตนติดเชื้อ HIV ได้รับยาต้านไวรัส ปัจจุบันทำได้ 56% และ 90 ที่สาม คือ 90% ของผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสสามารถกดไวรัสได้สำเร็จ ปัจจุบันทำได้ 76% และจากผลงานที่ทำงานจะเห็นว่าช่องว่างในการดำเนินงานที่สำคัญในปัจจุบันอยู่ที่ 90 ที่สอง ซึ่งถือเป็นปัญหาหลักของกรุงเทพมหานครในตอนนี้ เนื่องจากระบบการเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อ HIV/AIDS ระบบรายงานและติดตามข้อมูล ถือเป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองต่อการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาดังกล่าว เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการยุติเอดส์ได้
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อ HIV/AIDS อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายในการยุติปัญหาเอดส์ คือ Fast Track Cities 90 : 90 : 90 ภายในปี 2563 ซึ่ง 90 แรก เราสามารถทำได้เกือบครบแล้ว ส่วน 90 ที่สอง ที่ยังหายไปค่อนข้างเยอะ คาดว่าเกิดจากการลงทะเบียนในระบบ จึงต้องมีการหารือถึงแนวทางความร่วมมือกันว่าจะดำเนินการหรือแก้ปัญหาในการดำเนินการร่วมกันได้อย่างไรบ้าง ซึ่งหากสามารถลงทะเบียนเข้าระบบได้แล้วก็จะรู้ตัวเลขที่แท้จริง และส่งผลถึง 90 ที่สาม อยากให้โรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มีการลงทะเบียนข้อมูลให้เป็นระบบก็จะสามารถควบคุม ดูแลโรคนี้ได้ เนื่องจากสามารถนำผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS เข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมโรคได้ เพราะเพื่อมีการตรวจเจอแล้วเข้ารับยาเร็วก็จะสามารถควบคุมโรคได้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาและยุติปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรที่ที่ลงทะเบียนและไม่ละเบียนประมาณ 11 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 6 ของประเทศไทย และถ้ารวมประชากรในพื้นที่ปริมณฑลใกล้เคียง ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ก็จะมีประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ หากเราร่วมมือกันอย่างจริงจังเชื่อว่าจะสามารถควบคุม ดูแล และแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 
 
          ----------------------------    (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner